Borås växer och antalet invånare ökar. I grunden något positivt som också innebär utmaningar – bland annat när det gäller att erbjuda allt fler barn och unga utbildning och omsorg av hög kvalitet.

Årets budgetförslag innehåller därför en skattehöjning på 25 öre, för att tillföra resurser i skola och barnomsorg men också för att kunna sätta undan pengar för att klara en stabil ekonomi de närmaste åren.

– God ekonomi som syftar till långsiktig stabilitet är helt avgörande för en kommun, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S). Framtidens osäkerheter och utmaningar är så mycket lättare att klara för den som står på stadig grund.

För att ge grundskolan jämnare ekonomiska förutsättningar har den så kallade volymkompensationen till stadsdelarna redan ökats, vilket innebär ett tillskott på 8 miljoner kronor. Därtill kommer regeringens riktade satsning mot yngre elever att ge förutsättningar för fler lärare.

– Nu kan vi kombinera en bra politik på riksnivå med insatser lokalt för att ge mer stabila och långsiktiga förhållanden i alla Borås Stads nära 40 grundskolor, säger Lena Palmén (S), kommunalråd med ansvar för vård, skola och omsorg.

Förskolan har hög prioritet i årets budget, vilket avspeglas i ett tillskott på 15 miljoner kronor. Dessutom fortsätter byggandet av nya förskolor som är förutsättningen för att komma åt problemet med för stora barngrupper.

– Förskolan är kanske den viktigaste satsningen för oss i år, säger gruppledaren Ida Legnemark (V). Vi är också glada att lunchen blir kostnadsfri för personal som av pedagogiska skäl äter med barnen i förskolan och skolan. Att äta tillsammans kan lägga grunden till goda matvanor, och därmed hälsa och välbefinnande.

Sedan länge finns en bred politisk enighet om att Borås ska vara en hållbar stad – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. I årets budgetförslag betonas mötesplatsernas betydelse för människor i och kring staden. Det kan handla om satsningar som är små mätt i kronor och ören, men ändå av stor betydelse.

– Ett exempel är att varje grundskola ska avsätta en summa pengar som står till elevrådets fria förfogande för att öka elevernas möjlighet till direkt inflytande över skolan, deras arbetsplats, säger kommunalrådet Tom Andersson (MP).

Skatteintäkter och generella stadsbidrag beräknas bli strax under 5,7 miljarder och verksamheternas nettokostnader drygt 5,6 miljarder. Resultatet är budgeterat till 90 miljoner kronor och det utgör 1,6 procent i förhållande till skatteintäkter och generella stadsbidrag, vilket är något lägre än Borås Stads långsiktiga finansiella mål på 2–3 procent.

Investeringsbudgeten är på 475 miljoner kronor. Här finns bland annat investeringar i gång- och cykelvägar, industriområden, färdigställandet av Bodaskolan och påbörjandet av renoveringen av Stadsparksbadet. Borås Stad fortsätter utbyggnaden av förskoleverksamheten och bygger förskolor på Kransmossen, Sagavallen och Dammsvedjan, totalt 19 nya avdelningar.

Budgetförslaget bygger på den i politisk enighet antagna visionen Borås 2025, och många av de inspel som Moderaterna och Centerpartiet har gjort i årets budgetarbete har redan funnits med – eller utan problem kunnat arbetas in – i det liggande förslaget.

Moderaterna har bland annat föreslagit att projektet Bra kompis återinförs i stadens grundskolor. För att förebygga våld, rasism och intolerans är det viktigt att kommande generationer får kunskap om de avskyvärda händelser som ägde rum under Förintelsen och vad som ledde fram till dem.

Centerpartiet har motionerat om att inrätta en distributionscentral för samordnad transport av livsmedel sista sträckan ut till de kommunala köken. Efter noggranna utredningar får detta projekt nu startsignal i årets budgetförslag. Syftet är bland annat att underlätta för lokala företagare att delta i kommunens livsmedelsupphandlingar.