Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator sjunker lite denna månad. Tillbakagången beror främst på ett ökat antal konkurser och varsel i regionen. De västsvenska företagen sänker samtidigt sina prognoser något och uttrycker oro kring det osäkra politiska läget nationellt.

Handelskammarens konjunkturindikator brukar visa lite lägre värden under september månad än i augusti och så är även fallet i år. Orsaken är framförallt ett högre antal varsel och konkurser än föregående månad.

– Positivt är att konsumtionen fortsätter öka, det tyder på att invånarna i Västsverige inte oroar sig för jobben. Den ökande konsumtionen kan också få en positiv effekt på sysselsättningen. Många företag är dock bekymrade över det politiska läget nationellt, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Samtidigt så återhämtar sig exporten efter relativt låga siffror i augusti månad. En faktor som fortsätter att påverka regionens export är den svaga norska kronan. Sett till enskilda länder så är Norge vår största exportmarknad så en försämrad köpkraft i Norge får en negativ inverkan på regionens export.

– Västsvenska företag bekräftar bilden av en något svalare konjunktur och sänker sina förväntningar på framtiden. Trots sänkta förväntningar jämfört med augusti så tror fortfarande fler företag på en positiv utveckling än på en negativ utveckling av konjunkturen. Att företagen är mer positiva till konjunkturens utveckling på ett års sikt än på tre månaders sikt tyder på att vi ännu inte nått toppen av konjunkturcykeln, menar Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Boråsregionens företag sänker sina prognoser för konjunkturens utveckling både på ett års sikt och inför det närmaste kvartalet. Dock så är det inga stora svängningar vi ser och prognosen håller sig relativt stabil berättar Marcus Holhammar, regionchef Boråsregionen.

Att konjunkturen svalnar något under september månad är något som skett flera år i rad och behöver därför inte vara en indikation på att vi går mot sämre tider. Det finns en osäkerhet gällande regeringsläget och kring vissa marknader internationellt som påverkar förväntningarna på framtiden negativt men konsumtionen i regionen är fortsatt stark och de företag som tror på en positiv utveckling av konjunkturen är fortfarande fler än dem som tror på en negativ utveckling avslutar Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Så görs Handelskammarens konjunkturindikator
Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.