Sverige har de senaste veckorna tagit emot ett mycket stort antal människor som söker asyl – de senaste dagarna mellan 700 och 1700 människor per dag. Det medför att Migrationsverkets boendeplatser för asylsökande inte räcker och man behöver inrätta tillfälliga boendeplatser i kommuners regi, så kallade ankomstboenden.

Borås Stad har arbetat med förberedelser för att kunna möta detta behov och kan därför med kort framförhållning behöva inrätta Lundbyhallen som ett ankomstboendeför ett antal asylsökande, som vistas här under registreringsprocessen som varar 1-7 dagar. Eftersom denna process kommer att gå snabbt innebär det att ordinarie verksamhet i Lundbyhallen för kortare eller längre tid kan komma att ställas in.

— Vi ser Lundbyhallen som ett tillfälligt alternativ och är eniga om att Rotundan är den bästa långsiktiga lösningen, men här behöver vi lite längre tid att förbereda oss, säger Dag Forsström, förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen och ansvarig för samordningen av kommunens insatser.

Förberedelser i Lundbyhallen har gjorts för avfallshantering, hygien, logi, brandskydd, kost, logistik m.m, i samarbete mellan Arbetslivsförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Servicekonoret. Samordning av frivilligorganisationer och andra som vill hjälpa till i händelse av att vi öppnar anläggningarna kommer att gå genom Frivilliga Resursgruppen (FRG).

— Efter anmodan från Migrationsverket har vi 24 timmar på oss för att göra de sista förberedelserna för att öppna Lundbyhallen. Förfrågan kan komma när som helst, sannolikt denna vecka, menar Dag Forsström.

Så långt det går kommer de föreningar som använder Lundbyhallen att erbjudas alternativa träningsytor genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Olika typer av boenden
Ankomstboenden är avsedda för kort vistelse, 1-7 dagar, under registreringsprocessen.
Asylboenden används under hela asylprocessen. Boendet på Saltemad är ett exempel.