Kommunstyrelsen beslutade i dag att revidera taxan för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning från halvårsskiftet. Förändringen beror på att Socialtjänstlagen ändras från och med 1 juli i år.

Socialtjänstlagen ändras så att den högsta avgiften en kommun får ta ut för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård blir 1 991 kronor per månad, jämfört med nuvarande avgift på högst 1 772 kronor per månad.

Även avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, ändras och får uppgå till högst 2 045 kronor per mån. Nuvarande avgift är maximalt 1 846 kronor per mån. Borås Stad väljer att förändra sin taxa från samma dag som Socialtjänstlagen förändras.

Enligt en uppskattning som Socialdepartementethar gjort kommer omkring 74 procent av alla brukare i landet inte att beröras av förändringarna i lagen. Hur utfallet blir i Borås Stad är inte klart än. Det framgår först när den nya taxan börjar tillämpas den 1 juli.

Beslutet berör både äldre och yngre brukare som har insatser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
– Det är viktigt att veta att inte alla kommer att få höjda avgifter, har man funderingar kring sin egna avgift är det bara att höra av sig till någon av Borås Stads avgiftshandläggare, säger Ulrika Johansson, områdeschef.

Brukarna informeras också om förändringen på de fakturor som skickas ut i juni, juli och augusti. De brukare som får höjd avgift ser det på fakturan i augusti då avgiften för juli månad ska betalas.

Bakgrund till förändringen
Förändringen i Socialtjänstlagen, som ger kommunerna möjlighet att ändra i sina taxor, har sin grund i att statsbidraget till kommunerna minskar med 7 kronor/invånare.