Foto: Petter Duvander / Kraftringen

Fjärrvärmebranschen påverkas av kraftigt höjda inköpspriser på återvunnet trä och skogsrester. Något som också påverkar Kraftringen, som sedan 2018 har en helt fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion. De ökade kostnaderna på förnybar biomassa samt ökade underhållskostnader gör att Kraftringen kommer höja sitt fjärrvärmepris med 8 procent från 1 januari 2024. Prisutvecklingen är fortsatt lägre än inflationen.

I dag har representanter inom Prisdialogen träffats för genomgång hur de kraftiga kostnadsökningarna på bland annat skogsrester såsom spån, bark, grenar och toppar samt returträ påverkar fjärrvärmepriset. Prisdialogen är ett initiativ från branschorganisationerna och bolagen Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen som syftar till att skapa ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme. Kraftringen har varit medlem sedan 2015.

– Olika aktörer i Prisdialogens träffas löpande för att transparent se hur kostnadsutvecklingen är på exempelvis biobränslemarknaden. Prishöjningar som nu sker i fjärrvärmebranschen är ingen överraskning. Samtidigt har vi förståelse för att våra kunder har det finansiellt allt tuffare och att det är viktigt att hålla fjärrvärmepriset så stabilt som det är möjligt. Aktuell prishöjning är fortsatt lägre än inflationen, förklarar Martin Gierow, produktchef Värme & Kyla hos Kraftringen Energi.

Prisutvecklingen på Kraftringens fjärrvärme hålls nere genom att Kraftringen producerar värme från flera olika källor, bland annat återvunnen värme från industrianläggningar. I snitt har prisutvecklingen på fjärrvärme från Kraftringen varit 1,4 procent årligen sedan 2015.

– Vi arbetar kontinuerligt för att fjärrvärmen ska bli ännu bättre, både ur ekonomisk synvinkel och klimatmässigt. Vi har sedan många år etablerade samarbeten med bland annat MAX IV-laboratoriet i Lund. En anläggning som producerar stora mängder värme som kan tas om hand och sedan levereras ut till kunder på vårt fjärrvärmenät, istället för att behöva kylas bort, berättar Martin Gierow. I framtiden kommer vi till exempel återvinna ännu mer värme, i takt med att den nya forskningsanläggningen ESS i Lund tas i drift.

Kraftringen arbetar just nu med planeringen för att bygga en ny toppmodern anläggning i Örtofta efter inriktningsbeslut från sina ägarkommuner. Slutgiltigt beslut kommer förhoppningsvis ske under nästa år. Det nya verket kommer bland annat att möjliggöra ett större upptagningsområde för bränsleinköp tack vare järnvägstransporter, men framför allt utökning av ångleveranser till Nordic Sugar, Sveriges enda sockerbruk, för att tillsammans ytterligare minska Skånes och Sveriges klimatpåverkan.

– Vi har fortsatt mycket hög tilltro till fjärrvärmen som den mest stabila och klimatbästa uppvärmningsformen, fortsätter Fredrik Fackler, affärsområdeschef Värme & Kyla Kraftringen Energi. Vi har under året presenterat en miljövarudeklaration som är unik i svensk fjärrvärme. Tack vare de fina värden som Kraftringens fjärrvärme har så erbjuder vi numera också en produkt för klimatneutral fjärrvärme. Totalt sett producerar Kraftringen ca 1 TWh fjärrvärme årligen.