Nu inleder InnovationLab, en forskargrupp vid Högskolan i Borås, samarbete med det brittiska IT-företaget AXELOS inom både forskning och grundutbildning. Företaget äger ramverket ITIL som dominerar marknaden.

ITIL (Information Technology Infrastucture Library) består av processer, tillvägagångssätt, uppgifter och checklistor som organisationer bör följa vid hantering av tjänster för att skapa hög kvalitet vilket möjliggör värde för kunden.

– ITIL beskriver hur organisationer, genom IT-baserade tjänster, kan möjliggöra att värde skapas både för användare och kunder. Några av de vanligast förekommande processerna hos organisationerna, och som finns i ITIL, är incidenthantering, ändringshantering och releasehantering, berättar Hannes Göbel, forskare i informatik vid Högskolan i Borås.

– Dessa processer ligger ofta på en operativ nivå i företaget men ITIL innehåller också processer på en mer strategisk nivå, fortsätter han.

ITIL ägs av företaget AXELOS tillsammans med brittiska regeringen. Det finns andra liknande internationella ramverk, men ITIL är det dominerande på marknaden.

– En mycket stor del av våra studenter inom IT-ämnet kommer att komma i kontakt med ramverket senare i arbetslivet. Men också studenter inom andra ämnen, till exempel ekonomi, eftersom ITIL är relevant för de flesta organisationer som vill leverera någon typ av tjänst.

Phil Hearsum, AXELOS ITSM Portfolio Manager, tycker att det är viktigt att arbeta nära högre utbildning.

– Vi på AXELOS är glada över att arbeta med Högskolan i Borås. Högskolor och universitet är en rik källa till forskning, relevans och nytänkande och är nyckeln till att utbilda nästa generation i vitala färdigheter för arbetslivet. Det här är en del av planerna för AXELOS att engagera sig i och arbeta med akademin globalt, säger han.

Forskar om ITIL-användning
Professor Stefan Cronholm är forskningsledare för forskargruppen InnovationLab. Han berättar att samarbetet med AXELOS började med att företaget fick en inbjudan till högskolans årliga konferens inom IT Service Management.

– Nu har vi identifierat sju-åtta samarbetsområden som vi ska arbeta vidare med. Dessa handlar om forskning, grundutbildning och gemensamt artikelskrivande. Jag är glad att samarbetet har satt igång, säger han.

Samarbetet inleds under våren med att forskarna vid InnovationLab kritiskt ska analysera vilka fördelar som ITIL-användare upplever.

Processerna inom ITIL är beskrivna i fem böcker på sammanlagt över 3 000 sidor. Små och medelstora företag har sällan förutsättningar för att fullt ut anamma så omfattande ramverk och förstå vilka processer man ska välja och hur dessa processer skall implementeras. Det kan medföra att dessa företag får minskade konkurrensfördelar i och med att man går miste om de fördelar som skapas om man implementerar ramverket på rätt sätt.

– För att underlätta för framförallt små och medelstora företag skall vi, i InnovationLab, identifiera och undersöka de hinder som gör att företagen väljer att inte implementera ITIL. På detta sätt skapar vi förutsättningar till förbättrade versioner av ramverket som i sin tur kan skapa bättre möjligheter för de mindre företagen på marknaden, säger Hannes Göbel.