Västtrafik har nu beslutat om trafikplanen för 2017, där det framgår vilka insatser som är planerade att genomföras under året. Trafikplanen omfattar satsningar och förbättringar på 119 mnkr.

Arbetet med trafikplanen sker i en sammanhållen process i nära dialog med trafikföretagen, kommunerna och Västtrafiks partners. I Trafikplan 2017 genomförs satsningar och förbättringar på totalt 119 mnkr för att nå ett ökat resande på 10 miljoner. Fokus har legat på omfördelningar inom befintliga avtal för att säkerställa att resurserna gör störst nytta för kunderna.

– För att möta det ökande resandet fortsätter vi att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Vi har sett över befintliga avtal så att våra resurser används så effektivt som möjligt och att satsningarna sker i enighet med kundernas önskemål, säger Mikael Olsson, trafikchef Västtrafik.

Flera av förändringarna i trafikplanen genomförs för att förkorta restider och utöka utbudet under kväller och helger i prioriterade områden. För att skapa högre pålitlighet i trafiken och minska risken för ståplatser under bussresan görs en del extrainsatta turer om till ordinarie turer.

Satsningarna på tågtrafiken följer Västra Götalandsregionens Målbild tåg 2035. Förutom förbättrade resmöjligheter kommer bland annat ytterligare tågsätt hyras in under 2017 för att förstärka kapaciteten.

Borås stadstrafik är ett prioriterat område i Trafikplan 2017 där det finns potential att öka resandet, vilket innebär att ytterligare satsningar kommer att genomföras i området. För att öka resandet i spårvagnstrafiken i Göteborg kommer flera insatser genomföras för att förstärka kapaciteten, vilket sker i november 2016.

De kommande infrastrukturåtgärder som genomförs inom Västsvenska paketet innebär att framkomlighet i Göteborg begränsas under en period. I Trafikplan 2017 avsätts medel för att skapa bra kollektivtrafikförbindelser för kunderna även under genomförandefasen.

Arbetet med att införa Närtrafik i regionens samtliga kommuner är också ett prioriterat område och ligger med i Trafikplan 2017