Borås Energi och Miljö har en dröm om en fossilbränslefri stad. För att nå drömmen finns ett antal olika utmaningar som ska antas och klaras av. Exempelvis måste fossilbränslebaserade bränslen till uppvärmning och transporter ersättas med förnybar energi och mer förnybar el produceras.

Ett viktigt verktyg i arbetet med att nå drömmen är att vi arbetar efter det vi kallar Kretsloppsstaden. En systemmodell där energi tas tillvara och omvandlas till olika nyttor för boråsaren. Vi försöker också sluta näringsämnenas kretslopp genom att exempelvis återföra vår bioaska till skogsmark och att vi sprider ut biogödsel från rötning av matavfall till åkermark.

I vår kommunikation säger vi att vi strävar efter att sluta näringsämnenas kretslopp exempelvis genom att återföra bioaskan till skogen. Spridit bioaskan i skogen har vi gjort sedan 1990-talet och vi var en av de första aktörerna i branschen som började med detta i vår strävan att göra något för miljön med minsta möjliga miljöpåverkan.

Monica Lövström som är VD på branschföreningen Svenska EnergiAskor säger:

– Återföring av näringsämnen till skogen är framförallt viktigt av miljöskäl, för att minska försurningen och sluta kretsloppet. Det är viktigt för branschen att se till helheten och sträva efter att göra största möjligamiljönytta. Det är därför glädjande när energibolag, som Borås Energi och Miljö, arbetar för askåterföring.

Våra kretslopp har blivit granskade

Under ett par veckor har vi blivit granskade av en radiokanal om hur vi hanterar vår bioaska. Inriktningen för reportern har varit huruvida det är lämpligt att sprida askan på åkermark då den innehåller en viss mängd kadmium. Kadmium finns i biobränslen på grund av att träden upptar detta från marken och vid förbränning ansamlas den i askan.

SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut utför på uppdrag av oss återkommande analyser av bioaskan. När det gäller kadmiumhalter så finns inga gränsvärden men om vi jämför med biogödsel som sprids på åkermark är kraven < 1 mg/kg TS och det värdet underskrider bioaskan från vår förbränning. Efter kontakt med Naturvårdsverket och Jordbruksverket har de bekräftar att det inte finns några gränsvärden för spridning av bioaska på åkermark.

Oavsett om bioaskan återförs till skogsmark eller åkermark kommer näringsämnen tillbaka till naturen. Vid användning av bioaskan som konstruktionsmaterial (t.ex. skogsvägar) undviks annan materialanvändning. Vår målsättning är att bioaskan även framöver främst ska återföras till skogsmark, där den gör störst nytta och på så sätt blir det ett kretslopp.

Det är bra och lärorikt med granskningar och det är bra med revisioner. Borås Energi och Miljö är både ISO -certifierade enligt 9001 och 14001 och vi konstaterar alltid vid revisioner av olika slag att de utvecklar verksamheten och våra arbetssätt.

När vi nu under granskningen har haft anledning att gå tillbaka i vår dokumentation kan vi konstatera att under perioden 2013, 2014 och 2015 har mer än 77 % av bioaskan återförts till skogen. Ca 23 %, eller 3 286 ton av totalt 14 579 ton, har använts som konstruktionsmaterial till exempelvis skogsvägar.

Bioaska till åkermark

2012 spred vår samarbetspartner 6 504 ton bioaska på åkermark i samråd med ca 40 fastighetsägare.Spridningen av bioaskan till dessa fastighetsägare har varit godkänd hos respektive miljöförvaltning i de olika kommunerna.

-Vi accepterade inte detta vid den tiden då vi inte hade tillräcklig kunskap, men ser idag inga hinder även om vi ser att det är återföring till skogen som är huvudinriktningen säger Gunnar Peters VD för Borås Energi och Miljö AB.

Vi kan med stolthet säga att vi anstränger oss varje dag för att ta vara på olika energiströmmar i samhället och omvandla dessa till nyttor för invånarna i Borås och att vi sluter så många kretslopp vi bara kan i Kretsloppsstaden Borås.