Idag publiceras de kommande reglerna för 2016 på KRAVs webbplats. Bland nyheterna märks ett tydligare regelverk, till exempel uppdelning av regler per djurslag. Under regelöversynen har rekordmånga, över femhundra remiss- och enkätsvar skickats till KRAV. Där framgår det bland annat att mjölkbönderna tycker att reglerna för tydligare beteskrav är viktiga att behålla.

Tydlighet är det genomgående temat för reglerna som publiceras på webbplatsen i dag. Reglerna börjar gälla den första januari 2016. Det mest distinkta exemplet på tydlighet är att reglerna för djurhållning delats upp på separata avsnitt för de olika djurslagen. Ett annat exempel är det inledande kapitlet med beskrivningarna av de olika produktioner som kan KRAV-certifieras.

– Arbetet med att förtydliga genomsyrar reglerna för 2016 och det arbetet kommer fortsätta även under nästa år. Vi vill underlätta för företag med KRAV-certifierad produktion och tydligare regler är ett sätt att förenkla, säger Kjell Sjödahl Svensson, tf. Regelchef KRAV.

Under de senaste 18 månaderna har KRAV arbetat i referensgrupper med aktörer från hela kedjan. Tillsammans har vi tydliggjort och förbättrat reglerna som gäller för KRAV-märkta restauranger och storhushåll (kapitel 15); för företag som inför och importerar KRAV-märkt mat (kapitel 16) och för lantbruk med djurhållning (kapitel 5).

Bland annat gavs möjlighet att skicka in synpunkter på regelremisserna och rekordmånga tog chansen – över femhundra företag med KRAV-certifierad produktion svarade. Flest svar kom från djurhållarna där svaren bland annat visar att 74 procent av mjölkföretagarna tycker som KRAV, att reglerna för kornas vistelsetid på betet och betesintaget inte ska ändras. Att reglerna är viktiga för den KRAV-certifierade mjölkens mervärde.

– När beteskravet inom konventionell produktion ifrågasätts är de KRAV-certifierade bönderna tydliga med att de inte vill minska på betet. Precis som mjölkbönderna tycker vi att våra beteskrav verkligen ger ett stor mervärde för alla KRAV-märkta mejeriprodukter, säger Kjell Sjödahl Svensson.

Kommande reglerna för 2016: HÄR