Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2022 visar att Borås Stad har förbättrat sitt resultat på många områden.

I rapporten jämför Sveriges kommuner mot en lång rada indikatorer och för varje indikator rankas kommunerna i tre grupper, 25 % med bäst resultat, 50 % i mellanskiktet och 25 % med de sämsta resultaten.

I Borås har vård- och omsorgsboende fyra resultat bland de 25 % bästa och sju resultat i mellanskiktet. Inget resultat finns bland de 25 % sämsta kommunerna.

Hemtjänsten i Borås har sju resultat i mellanskiktet och ett resultat bland de 25 % sämsta kommunerna.

Den kommunala hälso- och sjukvården har fyra resultat bland de 25 % bästa och ett resultat i mellanskiktet. Inget resultat finns bland de 25 % sämsta kommunerna.

Jämfört med förra årets rapport är det en tydlig förbättring inom alla tre verksamhetsbenen.

Aktiviteter gläder dem som bor på vård- och omsorgsboende

Aktiviteterna som ordnas för dem som bor på vård- och omsorgsboende är uppskattade och senaste årets satsningar ger nu utslag, Borås har gått från ranking 117 till 33 på bara ett år.

– Vi vill att alla som bor på vård- och omsorgsboende ska ha en meningsfull dag. Därför har vi satsat resurser på fler medarbetare, SOL-stödjare, som jobbar med både individuella aktiviteter gruppaktiviteter och vi samarbetar med Ung omsorg, där ungdomar kommer till våra boende varje helg och genomför olika aktiviteter. Det är härligt att se att detta ger glädje och uppskattning, säger Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Även när det gäller möjligheten att komma utomhus så är det många fler som är mer nöjda än tidigare.

Hemtjänsten förbättrar sig långsamt

Hemtjänsten har inte lika höga resultat som vård- och omsorgsboende men det sker ändå en utveckling i positiv riktning på flera områden.

När det gäller förtroende för personalen, trygghet med hemtjänsten, med hänsyn till åsikter och önskemål, möjlighet att påverka tiden man får hjälp och hemtjänsten som helhet har Borås gått från att rankas bland den 25 % sämsta kommunerna till att rankas till de 50 % i mittenskiktet på ett år.

– Jag vill verkligen ge en stor eloge till alla våra medarbetare i hemtjänsten, som jobbar på och gör ständiga små förbättringar, som gynnar brukarna, säger Stefan Lindborg (V), vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Bra och mindre bra hälso- och sjukvård

Borås Stads egen hälso- och sjukvård får överlag ett mycket bra resultat. Borås ligger långt över rikssnittet när det gäller insatser som ges vid vård i livets slutskede, brytpunktssamtal och smärtskattning sista levnadsveckan.

Hälso- och sjukvård som drivs i samarbete med vårdcentralerna och sjukhuset får inte ett lika positivt resultat. Det är till exempel fler boråsare än genomsnittet som råkar ut för fallolyckor, det är fler som har många och i vissa fall olämpliga mediciner.

– På dessa områden har vi stora möjligheter att bli bättre. När det gäller mediciner till våra brukare så behöver vi samarbeta ännu mer med vårdcentralerna och sjukhuset, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på vård- och äldreförvaltningen.

Men den tydliga och positiva trenden som gäller olämpliga läkemedel* för dem som bor på vård- och omsorgsboende fortsätter. Där minskar andelen för sjätte året i rad.

Fallolyckor är ett folkhälsoproblem, som kan ge allvarliga konsekvenser och stort lidande för den som drabbas.

– När det gäller fallen behöver vi samarbeta med många. Det är inte bara våra brukare som faller utan många äldre kommuninvånare. Därför krävs det insatser från både oss på Vård- och äldreförvaltningen, andra förvaltningar inom staden och primärvården för att vi ska minska risken för att äldre kommuninvånare faller och skadar sig, säger Maria Jonsson.