Redan till år 2020 kan det vara möjligt att påbörja kommersiell materialåtervinning av textil i demonstrationsskala i Sverige. En ny forskningsrapport ger en överblick över befintliga och möjliga framtida tekniker för olika typer av textilåtervinning, samtidigt som tekniska och miljömässiga utmaningar beskrivs.

I den nya rapporten drar forskarna slutsatsen att materialåtervinning genom mekanisk eller kemisk återvinningsteknik kan ge betydande miljövinster. Det under förutsättning att processer optimeras, att farliga kemikalier som finns i textilier kan hanteras och att återvunna fibrer ersätter jungfruliga fibrer.

I dag hamnar textil och textilavfall som inte används huvudsakligen i hushållsavfallet och går därmed direkt till förbränning. För att få en effektiv textilåtervinning i Sverige behöver insamlade mängder av textil och textilavfall öka. Manuell sortering behövs för att bedöma vad som är lämpligt att återanvända. Det kommer också krävas nya tekniker för att sortera textilavfallet. För effektiv materialåtervinning krävs materialspecifik sortering ner på molekylnivå och det kräver avancerad teknologi. Fiberkvaliteten är nämligen avgörande för att material ska kunna materialåtervinnas.

Den nya forskningsstudien har tagits fram av forskare som kommer från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swerea IVF och som samtidigt forskar inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion, VINNOVA-finansierade projektet Från spill till Guld och FORMAS-finansierade projektet SUPFES och Kemikaliegruppen.

Forskningsstudien har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen för att kartlägga befintliga återvinningstekniker och aktuell forskning. Baserat på insamlad information och utförda livscykelanalyser har forskarteamet gjort en kvalificerad bedömning om framtida tekniska och miljömässiga utmaningar samt potentialen för framtida textilåtervinning.

– Forskningsstudien är ett viktigt sakunderlag för Naturvårdsverkets fortsatta arbete med regeringsuppdraget Hantering av textilier, men kan också utgöra ett viktigt underlag för andra aktörer inom textil, sorterings- och återvinningsindustrin, säger Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket.