Borås Stads preliminära resultat för 2015 på drygt 160 miljoner kronor ligger betydligt över budgeterat mål. Som grund för det stabila resultatet ligger realisationsvinster på 50 miljoner.

Kommunens operativa resultat, där realisationsvinster inte räknas med, ligger helt i nivå med upprättad budget för året och visar att Borås Stad har följsamhet mot upprättad budget. Alla kommunens investeringar är dessutom självfinansierade vilket betyder att kommunen inte tvingats låna för att göra sina investeringar. Dock finns det strukturella obalanser hos nämnderna.

Borås Stad når sina finansiella mål, resultatmål och självfinansieringsmål, för budgetåret 2015.
– Vi har ett stabilt ekonomiskt resultat i Borås Stad som tryggar den framtida välfärden, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Magnus Widén, ekonomichef Borås Stad:
– Utfallet visar att vi har en god ekonomisk hushållning i Borås Stad och att skattemedel används på ett effektivt sätt som kommer verksamheterna till del.