Ny forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset samt från Högskolan i Borås visar att hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad i samband med ett hjärtstopp. Andelen patienter som får livräddande hjärt-lungräddning har också ökat kraftigt med hjälp av frivilliga så kallade SMS-livräddare. Resultaten publiceras samtidigt i två studier i den ansedda medicintidskriften New England Journal of Medicine.

– De här båda studierna visar tydligt att hjärt-lungräddning är en effektiv och livräddande behandling och att benägenheten att snabbt ingripa vid misstänkta hjärtstopp måste stimuleras ytterligare, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare på Södersjukhuset och forskningsledare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning.

I den ena artikeln har forskarna analyserat drygt 30 000 fall av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige och kan visa att behandling med hjärt-lungräddning innan ambulansens ankomst är associerat med en mer än fördubblad chans till överlevnad. Denna kraftiga effekt är oberoende av ålder, kön, plats, underliggande orsak till hjärtstoppet, EKG-mönster och tidsperiod. Det unika med studien vid sidan om dess huvudresultat är enligt forskarna antalet fall som analyserats, att data är reproducerbara under tre decennier och att en mycket noggrann korrigering för möjliga felkällor genomförts.

I den andra artikeln har forskarna utvärderat ny metod med mobil positionering och rekrytering av frivilliga livräddare, även kallade SMS-livräddare. Resultaten visar att dessa frivilliga livräddare signifikant ökat andelen patienter som får hjärt-lungräddning före ankomst av ambulans, räddningstjänst eller polis. I studien deltog 10 000 frivilliga civilpersoner i Stockholms län som via SMS larmades till platsen för hjärtstoppet för att ge hjärt-lungräddning om de befann sig inom 500 meter från platsen. Andelen patienter som fick livräddande insatser ökade med 30 procent.

– Traditionella metoder som massutbildning av allmänheten, som idag används i hela världen, är viktiga men har inte kunna påvisa motsvarande ökning. Den nya metoden med utlarmning av SMS-livräddare visar på ett övertygande sätt att ny kan teknik användas för att ge ännu fler hjälp med livräddande behandling i väntan på ambulans. Metoden kommer nu sannolikt att spridas till resten av Sverige, säger Jacob Hollenberg.

Utöver forskare vid Karolinska Institutet , Södersjukhuset och Högskolan i Borås ingår forskare från Danderyds sjukhus och Sahlgrenska akademin i det team som ligger bakom de två aktuella studierna. Forskningen har finansierats med anslag från Hjärt-Lungfonden, Stockholms läns landsting, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Laerdal Foundation for Acute Medicine i Norge.

Fakta om hjärtstopp: • Hjärtstopp utanför sjukhus drabbar cirka 10 000 svenskar årligen. • Endast 1 av 10 som drabbas överlever. • Hjärtstopp orsakas ofta av en akut hjärtinfarkt. • Tiden till behandling i form av hjärt-lungräddning samt defibrillering är avgörande för överlevnaden.