I genomsnitt sker det lite mer än fem viltolyckor per timme i Sverige. Det blir över 47.000 viltolyckor sker per år. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 21 – 27 september.

– Antalet trafikolyckor med vilt måste minska, säger Lars-Erik Nilsson, tf. verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet. Över 47000 viltolyckor skedde 2014 – både människor och djur skadas. Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur. Under de nio månader som gått har över 23000 sammanstötningar skett med enbart rådjur.

Under rubriken ”En olycka kommer sällan ensam” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka, den 21 – 27 september. Vecka syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Många djur är flockdjur och följs åt. Detta gäller t.ex rådjur och vildsvin.

Har man otur kan man råka ut för en viltolycka

– När man är ute och kör på våra vägar måste man vara extra vaksam. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning, säger Håkan Karlsson, polisområdeschef i Polisområde Norrbotten och ordförande i rådet. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i tätbebyggt område.

Över 30 procent av alla viltolyckor sker sammantaget i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Vad detta beror är svårt att säga, men biltäthet, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker, säger Lars-Erik Nilsson. Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns. Från sidan kan man få sin färdväg med de tidigare viltolyckorna utritad.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till Polisen via 112. Remsan innehåller även information om åtgärder som måste vidtas om man råkar ut för en olycka.

Remsan sätter bilföraren upp på den plats där olyckan har skett för att en eftersöksjägare med en tränad hund ska kunna hitta platsen där viltet ligger eller försvunnit.

Remsan kan hämtas på bl.a. på bilprovningstationerna, men också skrivas ut digitalt från Nationella Viltolycksrådets hemsida – och den är gratis, konstaterar Lars-Erik Nilsson

Människor blir skadade och kanske invalider för livet och djur lider. För samhället kostar det mycket pengar och försäkringskostnaderna är också höga.

Myndigheter och organisationer försöker hjälpa trafikanterna med att förebygga viltolyckor. Trafikverket sätter bl.a. upp viltstängsel och bygger viltpassager. Organisationerna i Viltolycksrådet informerar via sina hemsidor och andra informationskanaler om faran med vilt och när den kan vara som stört. Men detta räcker inte.

Insatsveckan

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs med information till landets körkortselever. När man är ny bil- eller mc-förare kanske man inte alltid tänker på att det kan ske en olycka med vilda djur.

-Vi vill få våra nyblivna körkortsinnehavare att bli mer uppmärksamma på denna typ av olyckor samtidigt som rådet vill informera om all den information som finns på deras hemsida – inte minst gäller det Viltolycks-appen ”Viltolycka” som man kan ladda ned gratis, säger Håkan Karlsson.

Om olycka ändå är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan.

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

* Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
* Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
* Ring 112 och anmäl olyckan.
* Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
* Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
* Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
* Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
* Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
* Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
* Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:

* Olycksplatsen – vägnummer, ort, kännemärke.
* Hur olycksplatsen är markerad – markeringsremsa, plastkasse etc.
* Viltslag – rådjur, älg, vildsvin etc.
* Viltets flyktväg – i vilken rikting djuret försvann.

Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (exv. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.

Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i Nationella Viltolycksrådets app som finns för nedladdning till Iphone (HÄR) och Android (HÄR). För de människor som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att ett bra eftersök ska kunna genomföras och ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande.

Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen säkerhet.

Att kollidera med ett vilt djur kan hända oss alla. Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott.