Migrationsverket behöver allt färre platser på tillfälliga asylboenden. Därför avvecklas runt 80 boenden fram till sista januari 2017. Det innebär att drygt 6000 personer ska byta boende de närmaste månaderna.

– Vi avvecklar boenden för att inte stå med tomma boendeplatser och samtidigt tvingas betala för dem. Det är ett ekonomiskt ansvar vi har. Efter förra hösten har antalet asylsökande sjunkit drastiskt och därmed även behovet av boenden, säger Kenneth Karlsson, expert på boendefrågor på Migrationsverket.

Lagen styr vilka boenden som avvecklas
Drygt 6000 personer kommer att flytta från de boenden som avvecklas fram till sista januari 2017. Vilka boenden Migrationsverket ska avveckla styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bestämmer att boenden som är upphandlade sist i ordningen är de som avslutas först.

Flyttar till långsiktiga boenden
De personer som flyttar kommer i första hand, och i mån av plats, att få bo på Migrationsverkets egna boenden. Det är boenden utan tidsbegränsade avtal, som drivs av Migrationsverket, och som inte är upphandlade av privata leverantörer. I andra hand kommer personerna att bo på leverantörsboenden som inte ska avvecklas i detta skede.
Migrationsverket vill ha boenden med kontinuitet på längre sikt. Då kan de sökande bo kvar på ett och samma boende under den tid de söker asyl.

− Förra året hade vi en akut boendebrist och flera aktörer kom snabbt till hjälp. Det är vi mycket tacksamma för. Men nu måste vi tänka långsiktigt och gå ur boenden med tidsbegränsade avtal, säger Kenneth Karlsson.

Planering fram till 14 oktober
Fram till 14 oktober planerar och förbereder vi flyttarna. Först därefter vet vi närmare hur det ser ut lokalt för dem som bor på dessa boenden över hela landet. Då börjar vi successivt flytta dem som ska byta boende. Om det uppstår lediga lägenheter kan flytten genomföras tidigare.

− Vi ska även se om det finns särskilda behov när vi erbjuder ett nytt boende. Det kan vara till följd av sjukdom, ärendestatus, praktik eller skolgång. Finns det inte lediga platser lokalt måste vi erbjuda lediga platser inom regionen, och i sista hand i en annan del av landet, säger Kenneth Karlsson.

 
FAKTA

Så genomför Migrationsverket en flytt:

1. Ärendestatus kontrolleras, individuella hänsyn beaktas och planering av omflyttningar görs.

2. Sökande erbjuds en ny plats i en lägenhet eller
ett korridorsboende, i första hand lokalt annars regionalt.

3. Om ovan inte är möjligt kommer sökande att erbjudas ett boende i en annan del av landet.

4. Sökande informeras om var och när flytten planeras, senast sju arbetsdagar före en lokal flytt, och 14 dagar om man flyttar till en annan region. Undantag får göras om flytt sker lokalt till lägenheter i samråd med sökande.

 
Detta styr Migrationsverket vid avveckling av boenden:
– Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr i vilken ordning Migrationsverket lämnar boenden. Boenden som är upphandlade sist i ordningen är de som avslutas först.

– LOU styr också att vi ska avveckla boenden i den direktupphandling som är den senast gjorda upphandlingen, i detta fall direktupphandling12.

– Enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) ska vi erbjuda boende till asylsökande som behöver det. Den sökande kan också ordna eget boende och tacka nej till den plats Migrationsverket erbjuder.

 
Behovet av boenden:
– Vi har cirka 31 000 platser med avtal som går ut 20 november i år. Av dem behöver cirka 7000 platser avvecklas. Det innebär att drygt 6000 personer måste byta asylboende fram till sista januari 2017.

– För kommande år 2017 bedöms att ytterligare runt 30 000 platser behöver avvecklas, ifall nuvarande prognos över antalet asylsökande och därmed behovet av boendeplatser fortarande är aktuell.

Generell fakta och bakgrund
Migrationsverket ordnar boende till människor som inte själva kan ordna boende under tiden som deras asylansökan ska prövas. Av de ca 165 000 personer som väntar på sin prövning bor idag cirka:

– 76 000 i ett boende som Migrationsverket anordnar
– 30 000 i lägenhet som Migrationsverket hyr
– 4000 i ett kollektivt anläggningsboende som Migrationsverket driver
– 43000 personer i ett tillfälligt asylboende som drivs av leverantörer på uppdrag av Migrationsverket.

Migrationsverket har asylboenden över hela landet. Det är boenden som under de senaste åren direktupphandlats av privata leverantörer, till följd av bristen på lägenheter som Migrationsverket skulle kunna hyra.