De äldre i Borås, som bor på vård- och omsorgsboende eller som har hemtjänst, anger i mycket hög grad att personalen har ett gott bemötande och att de har förtroende för personalen. Det visar Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I det stora hela ligger resultaten för äldreomsorgen i Borås Stad kvar på samma nivå som tidigare. Liksom föregående år anger väldigt många, 95 % av dem som har hemtjänst och 94 % av dem som bor på vård- och omsorgsboende, att de får ett gott bemötande av personalen.

Vård- och omsorgsboende

De sammanlagda resultaten för alla vård- och omsorgsboenden ligger på samma nivå eller över rikssnittet.

I samband med pandemin satsade Vård- och äldrenämnden extra pengar på fler medarbetare som jobbar med aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. Dessa tjänster har blivit permanenta. Det ger också utslag i undersökningen, där antalet personer som är nöjda med utbudet av aktiviteter har ökat från 58 % till 71 % sedan 2020. I resultatet för 2023 ligger Borås 13 % över rikssnittet.

– Det är väldigt roligt att vår satsning har fått så stor effekt. Aktiviteter bidrar till att skapa en meningsfull vardag för dem som bor på vård- och omsorgsboende, säger Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Antalet personer som känner sig ensamma har minskat med 12 % sedan 2022. Förra året svarade 27 % nej på frågan om de besväras av ensamhet jämfört med 39 % 2023.

– Det här är en fråga som nämnden lagt extra fokus på och nu kan vi se positiv trend att ensamheten minskar, säger Hans Gustafsson (KD), andre vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Resultatet från enkäten visar även en positiv trend när det gäller möjlighet att få komma utomhus. Det har skett en ökning på 12 % de senaste fyra åren. 2020 svarade 51 % att möjligheterna att komma ut är bra jämfört med 63 % 2023.

Hemtjänst

De sammanlagda resultaten för hemtjänsten ligger på de flesta frågor på samma nivå som rikssnittet.

Även i hemtjänsten har ensamheten minskat och fler uppger att de inte känner sig ensamma. I år har 45 % svarat att de inte besväras av ensamhet jämfört med 42 % 2022.

Fler upplever att personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete. I undersökningen från 2022 svarade 76 % att de upplever att personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete jämfört med
79 % 2023. Även om Borås ligger under rikssnittet är resultatet en förbättring sedan 2022.

– Ett positivt resultat för brukaren. För oss är det en viktig fråga utifrån ett arbetsmiljö-perspektiv, att medarbetare har tillräckligt med tid till att utföra sitt arbete, säger Stefan Lindborg (V), förste viceordförande i Vård- och äldrenämnden.

En nedåtgående trend är att färre uppger att de får välja utförare. 2020 och 2021 hade Borås sex privata hemtjänstföretag i jämförelse med tre företag under 2022. Trots en nedgående trend ligger Borås fortfarande över rikssnittet.

Förbättringsområden

Trots att färre anger att de känner sig ensamma är det fortfarande många inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende som besväras av ensamhet, vilket även gäller för riket som helhet. Det är en viktig fråga att jobba vidare med. Vård- och äldrenämnden bevakar frågan och har skapat ett uppdrag för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

Det har skett en försämring gällande möjligheten är välja vård- och omsorgsboende. Detta kan bero på det ökade behovet av vård-och omsorgsplatser i Borås.

– Detta är en viktig fråga för oss och vi jobbar med att göra det möjligt för fler boråsare att välja boende. Just nu håller vi på att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende som kommer att stå klart i början på 2025, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Bakgrund

Varje år genomför Socialstyrelsen enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? I rapporten har samtliga personer som var 65 år eller äldre och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende den 31 december 2022 fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 26 maj 2023. Socialstyrelsen använder begreppet särskilt boende för de enheter som Borås Stad kallar för vård- och omsorgsboende.

I Borås Stad var det 965 personer inom hemtjänsten och 420 personer på särskilt boende som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen är 60,5 procent inom hemtjänsten och 56,1 % procent på särskilt boende, vilket är högre än riket i snitt.