Förbättrad kondition och muskelstyrka, starkare skelett, sänkning av höga blodfetter, ökad självkänsla och förbättrade skolprestationer är några av de positiva hälsoeffekter som ses hos barn som är fysiskt aktiva sammanlagt minst en timme per dag konstaterar en expertgrupp som utarbetat rekommendationer om fysisk aktivitet för barn.

– För att uppnå dessa positiva effekter ska puls och andning öka, som till exempel då barnen går eller cyklar till skolan och leker på rasterna, säger Ulrika Berg, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, som lett expertgruppen. En större ökning av puls och andning bör dessutom ske minst tre gånger per vecka som till exempel i samband med skolidrotten eller lek och idrott på fritiden. Dessutom bör aktiviteter som stärker muskler och skelett, som till exempel hopp och löpning, inkluderas minst tre gånger i veckan.

Det är viktigt att utforma den fysiska aktiviteten så att den anpassas efter barnets biologiska och sociala utveckling, att den är rolig och lustfylld samt stimulerar till ett livslångt intresse. Genom att ge barn möjlighet till daglig rörelse påverkas inte enbart barnens nuvarande hälsa positivt utan även deras framtida hälsa.

– Skolan och förskolan är en viktig arena för fysisk aktivitet eftersom alla barn ges samma möjlighet att vara fysiskt aktiva oavsett socioekonomisk bakgrund, enligt Ulrika Berg. Under tonåren tenderar den fysiska aktiviteten att minska och kreativa lösningar som stimulerar till aktivitet behövs. Fysisk aktivitet under skoldagen kan ha särskilt stor betydelse för de unga som inte annars är aktiva.

Ny forskning talar för att långa perioder av stillasittande kan leda till ohälsa, men enligt expertgruppen finns idag inte tillräckligt underlag för att ge en evidensbaserad rekommendation för barn. Expertgruppen som utarbetat rekommendationerna består av forskare, läkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), folkhälsovetare och idrottslärare som har utvärderat den internationella forskningen inom området och utarbetat rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn. Detta har gjorts på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), en delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

Rekommendationen om ”sammanlagt minst en timme per dag” gäller för barn mellan 6 och 17 år. För barn under sex år ges en mer generell rekommendation om att fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas. Syftet med rekommendationerna är att de ska fungera som faktagrund för föräldrar, skolor, politiker och hälso- och sjukvården. Rekommendationerna har antagits av Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen.

– Från Läkaresällskapets sida är vi givetvis mycket positiva till detta viktiga arbete och bidrar mer än gärna till att de nu bekräftade rönen sprids, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Det ligger också helt i linje med vårt arbete i Levnadsvaneprojektet, vars syfte är att inspirera läkare till samtal om levnadsvanor.