Andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan har ökat med drygt nio procentenheter sedan i februari. Trots det är fortfarande mer än var femte lärare obehörig. Det visar Skolverkets nya statistik som också går att bryta ner på lokal nivå.

– Det är en förbättring men bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Många elever kommer även i fortsättningen undervisas av lärare utan utbildning och behörighet att undervisa, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Fler har lärarlegitimation

Knappt 78 procent av lärarna i grundskolan och ungefär lika stor andel i gymnasieskolan var behöriga i minst ett av sina undervisningsämnen i mitten av augusti. Det innebär en ökning med drygt nio procentenheter sedan februari i år då behörigheten var 69 procent i gymnasieskolan och 68 procent i grundskolan. Orsaken till förbättringen är att fler har fått lärarlegitimation.

– Sedan februari har Skolverket ökat takten och utfärdat ytterligare 25 000 legitimationer. Men även när vi under hösten legitimerat de cirka 10 000 lärare som idag har ansökt om legitimation så tror vi att det endast kommer att påverka bristen på behöriga lärare marginellt, säger Zara Warglo, chef på Skolverkets enhet för professionsutveckling.

Stora skillnader mellan ämnen

Behörigheten skiljer sig mellan olika ämnen och årskurser:

I årskurs 1-3 är behörigheten högst i svenska (87 procent) och lägst i teknik (37 procent).
I årskurs 4-6 är behörigheten högst i svenska (77 procent) och lägst i svenska som andraspråk (32 procent).
I årskurs 7-9är behörigheten högst i samhällsorienterande ämnen (80 procent) och lägst i svenska som andraspråk (44 procent).
I gymnasieskolan är behörigheten högst i historia (84 procent) och lägst i svenska som andraspråk (30 procent)

Stort behov av kraftsamling för läraryrket

I juni presenterade Skolverket en prognos som visar att det finns ett behov av att rekrytera 70 000 nya lärare de närmste fem åren.

– Vi vill se en kraftsamling för att locka tillbaka behöriga lärare till skolan och få unga att vilja bli lärare. Vi vill också se nya och snabbare vägar in i läraryrket och utbildningar som kan ge obehöriga lärare behörighet, säger Anna Ekström.