Att driva dagligvarubutik, eller bensinstation, i glesbygd är och kommer fortsatt att vara en mycket tuff utmaning beroende på svag och sjunkande lönsamhet. Med minskande befolkning blir det till slut ohållbart att driva ett företag vidare. Det finns en händelse som ofta är inledningen på när det blir ohållbart. Det är när butiken blir ensam kvar på en ort och förväntas sköta om merparten av all service.

Det är när butiken blir ensam kvar på orten, d v s när barnomsorg, vårdcentral, skola och annan samhällsservice flyttat. En butik kan ofta hantera att människor pendlar för att arbeta, men när de måste resa till en annan ort för att få tillgång till alla tjänster, då kan inte butiken fortsätta leva. Då blir omsättningen för liten. Ofta startar man lokalt, ibland med bidrag, en aktion för att rädda butiken, men mycket få av dem har någon varaktighet.

– Människors vardag tar över och man handlar sina varor i den större butiken på annan ort. En butik som dessutom ofta har bättre datum på färskvarorna eftersom färskvaruleverantörer har miniminivåer, på hur mycket en butik måste beställa för att få leverans. Det leder till att den lilla butiken inte kan få leverans av ex bröd och mejeri mer än kanske två gånger i veckan, medan den större butiken på annan ort får det sex eller sju gånger i veckan. Detta förstärker den negativa utvecklingen.

För att servicen på landsbygden långsiktigt ska fungera för de människor som bor där, är det viktigt att de som planerar den offentliga servicen är tydliga med hur de tänker sig att de ska se ut på medellång och längre sikt. Det ger företagare möjlighet att planera sin verksamhet. Både vad gäller utveckling och avveckling.

Vad gäller SOU 2015:35s förslag om stöd till mindre butiker på landsbygd, tycker Livsmedelshandlarna att det är ett bra förslag. Både vad gäller utformningen och beloppen. Viktigt är att stödet blir kopplat till butiken, inte till handlaren, eftersom stödet kan vara en förutsättning för att det kan finnas någon som är beredd att ta över vid exempelvis ett generationsskifte. Då ska den nya handlaren ha möjlighet att ta del av samma stöd under förutsättning att butiken lever upp till de krav som gällde när beslut om stöd togs.