I dag, onsdag 17 augusti, har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman presenterat regeringens åtgärder mot bilbränder och kriminalitet i utsatta områden. För att vända utvecklingen krävs både långsiktiga välfärdssatsningar och kraftfulla åtgärder mot kriminalitet. 

— Sommarens bilbränder är oroande. Bränderna är kränkning för den som får sin bil förstörd men innebär också att människor utsätts för fara, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

— Att polis och räddningstjänst riskerar att utsättas för attacker är oacceptabelt. Den otryggheten och de risker som boende i utsatta områden utsätts för måste motverkas på alla sätt, säger inrikesminister Anders Ygeman.

— För att vända utvecklingen i våra utsatta områden krävs fortsatta investeringar i välfärden, långsiktigt brottsförebyggande insatser och kraftfulla åtgärder mot kriminaliteten här och nu, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

För att stärka rättsväsendets förmåga att hindra dessa brott gör regeringen följande:

 • Snabbare lagföring: Ungdomar som begår brott och personer som återkommande begår nya brott är exempel på grupper där en snabb, tydligar och rättssäker reaktion från samhällets sida är särskilt viktig. Regeringen vill genomföra en bred översyn för att analysera möjligheten att åstadkomma en snabbare lagföring där bla snabbspår för enkla brott och jourdomstolar ska övervägas.
 • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal: En översyn ska göras för att se över behovet av förändringar i strafflagstiftningen för att ytterligare öka skyddet för blåljuspersonal och andra viktiga samhällsaktörer. Bland annat ska övervägas om angrepp på yrkesgrupper som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa bör ses som särskilt allvarliga.
 • Tydliga ungdomspåföljder: Det behövs nya ungdomspåföljder när det gäller allvarlig brottslighet eller att den unge gång på gång återfaller i brott. Det kan handla om kontaktskyldighet istället för böter och ungdomsövervakning med hjälp av fotboja vid grövre brott.
 • Straffskalan för skadegörelse: Det finns ett utredningsförslag som innebär att dessa straff ska ha motsvarande utformning som andra förmögenhetsbrott och där bl.a. böter är borttaget ur straffskalan för normalbrottet. Regeringen överväger därför om straffen för skadegörelse och grov skadegörelse bör skärpas.

Under sommaren presenterade statsministern också ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. En statlig delegation tillsätts som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Reformprogrammet kommer att sträcka sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar på fem politiska områden.

 1. Bekämpa brottsligheten
 2. Knäcka långtidsarbetslösheten
 3. Lyfta skolorna och elevernas resultat
 4. Stärka samhällservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet
 5. Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar

Därutöver presenterades följande reformer:

 • Resurser för polisens myndighetssamverkan i socialt utsatta områden
 • Arbetsförmedlingen får i uppdrag att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor
 • Inslussningsgrupper som ska förebygga återfall i brott
 • Stöd till förskolor med tuffa förutsättningar
 • Utökat stöd till skolor med låga kunskapsresultatUpplåtelseform i detaljplan för minskad boendesegregation
 • Myndighetsservice i socialt utsatta områden
 • Ökat stöd till civilsamhällesorganisationers och kommuners verksamhet mot våldsbejakande extremism
 • Idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden

Nästa år investerar regeringen 110 miljoner kronor i dessa reformer, en summa som successivt ökar till 250 miljoner kronor från år 2020.