Nästa vecka fokuserar Polisen extra på trafiksäkerhet och hastighetskontroller. Insatsveckan sammanfaller med skolstart för närmare en miljon barn. I år fyller över 117 000 barn 6 år och börjar därmed i förskoleklass, så många 6-åringar har Sverige inte haft sedan år 2000. För alla dessa barn är det första gången i en ny skola med en mer eller mindre okänd skolväg.

De enskilda barnen, likväl som samhället i stort, vinner på att så många som möjligt ska kunna gå och cykla säkert till skolan. Det förutsätter att trafikmiljön är säker, att andra trafikanter visar hänsyn och att vuxna tar sig tid att gå eller cykla med de yngre barnen.

För barnen handlar det i första hand om hälsovinster och för samhället främst om miljövinster. Barn som tidigt vänjer sig vid att gå eller cykla kommer förmodligen även i vuxen ålder att välja cykeln före bilen.

  • I det samhälle vi vill se är trafikmiljön mellan hemmet och skolan så säker att barn kan ta sig på egen hand till skolan. För att det ska vara möjligt måste alla trafikanter hålla hastigheten och visa hänsyn. Det förutsätter också att barnen tillsammans med en vuxen gått eller cyklat samma väg i flera år. Om alla andra barn dessutom kommer gående eller cyklande till skolan blir trafikmiljön runt skolan mycket säkrare,säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

Hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om farten sänks blir stoppsträckan kortare och olyckan kanske aldrig händer. Om olyckan ändå sker blir konsekvenserna betydligt mindre allvarliga ju lägre fart fordonen har i själva krockögonblicket.

 

  • Alltför många kör för fort förbi skolor, och ofta är det föräldrarna själva som kör för fort. För att minska antalet döda och svårt skadade måste hastighetsöverträdelserna bli färre, även i tätorten, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.

 

Ju lägre hastighetsbegränsning, desto fler hastighetsöverträdelser. Enligt den senaste hastighetsmätningen i tätort (genomförs på vägar med begränsning 40, 50, 60 och 70 km/tim.) höll cirka 54 % hastigheten på 40-vägar, 61 % på 50-vägar, 68 % på 60-vägar och 77 % på 70-vägar (Källa: VTI). Där hastighetsbegränsningen är 40 km/tim finns ofta många oskyddade trafikanter, då är det extra viktigt att hastigheten inte överskrids.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.