Vindkraften är en viktig och växande källa till förnybar energi i Europa. Därför är optimering och möjligheten att minska störningar i produktionen av stort intresse. En aspekt av det är brandsäkerheten, som hittills nästa helt förbisetts. 

– Det finns väldigt lite forskning på området, och inte heller generella regler kring brandsäkerhet i vindturbiner, säger forskaren Anne Dederichs på SP.

Forskare på SP har har undersökt brandsäkerheten i vindturbiner avsedda för bruk till havs, efter att ha identifierat brandsäkerhet som en betydande kunskapslucka i arbetet med vindkraft. Brandskyddet finns i princip inte med alls som en faktor i byggandet av vindturbiner. Resultatet finns nu sammanfattat i en ny rapport.
– Den här rapporten ger bakgrundinformation om ämnet och bör vara intressant för både vindkraftsindustrin, elindustrin och för forskare inom fältet, säger Anne Dederichs.

Antalet vindkraftverk i Sverige har mer än fördubblats sedan 2009 men det finns mycket lite information om deras funktionalitet. Inom ramen för brandsäkerhet är datan näst intill obefintlig. Brandincidenter i vindturbiner är hittills få, men om en sådan inträffar kan man räkna med stora materiella skador och risk för att liv sätts på spel. En viktig insikt som framkommit i arbetet med rapporten är att brandsäkerhet måste vara med redan i konstruktionsfasen av vindturbinerna.
– En optimering av denna elkälla stärker omedelbart vindkraftsindustrin, men också andra sektorer. Dessutom gör det att vi får större output av grön el från vind, berättar Anne Dederichs.