Årets drogvaneundersökning visar att Alingsås högstadieungdomar röker och dricker allt mindre. Det ser väldigt bra ut, säger drogförebyggare Håkan Fransson. Sedan 2013 har Alingsås kommun använt sig av den så kallade Öckerömetoden, där årliga drogvaneundersökningar för skolelever kombineras med föräldramöten och möjligheten att prenumerera på drogförebyggarens nyhetsbrev. Tanken är att ungdomsfylleri inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem.

– Blir alla vuxna överens om en nolltolerans vad gäller alkohol, ökar sin restriktivitet och förmedlar detta till sina barn blir det i princip omöjligt för ungdomar att bruka alkohol och andra droger.

Alla föräldrar älskar ju sina barn, och jag tänker att det inte är av kärleksbrist vi har låtit våra barn dricka sig fulla på kvällar och helger utan av kunskapsbrist, säger kommunens drogförebyggare Håkan Fransson och fortsätter: Förmedlar någon kunskapen och ger konkreta tips på hur man som tonårsförälder ska gå till väga för att stå på sig, så kommer man långt. Det behöver inte vara svårare än så.

Metoden har haft stor framgång i Öckerö kommun, och efter att resultaten från 2015 års undersökning på kommunens högstadieskolor* nu sammanställts verkar de goda resultaten gälla också i Alingsås. Redan förra året kunde vi konstatera att det gick åt rätt håll, men i år kan vi verkligen se att det skett stora förändringar i attityd och bruk av alkohol, narkotika och tobak, säger Fransson.

De siffror som nu presenterats talar sitt tydliga språk:

För första gången anger över 80 procent av eleverna i 7-9 att de inte druckit alkohol. Försvinnande få menar sig vara intensivkonsumenter och bara ett par procent säger sig ha varit berusade vid något tillfälle. En klar förbättring från tidigare mätningar. Detta visar att föräldrar satt ner foten och sätter tydligare gränser i vad som tillåts, menar Fransson.

Över 85 procent av ungdomarna uppger att föräldrarna inte tillåter att de dricker alkohol. Motsvarande för rökning och snusning är strax över 92 respektive 87 procent. Ska man lyckas med detta måste det börja med att föräldrarna tar ett stort ansvar och det ser vi att väldigt många gör nu, menar Fransson.

– Även när det gäller tobak så är det färre ungdomar än tidigare år som röker, snusar och använder vattenpipa. Exempelvis har andelen högstadiepojkar som säger sig röka ibland eller dagligen sjunkit från 7,5 procent 2013 till 2,5 procent 2015. Bland flickorna är procentandelen något högre, men också där har en minskning skett. Och i sjuan är det knappt någon som röker längre.

I Öckerömetoden har det lyfts fram att det finns ett tydligt samband mellan användning av alkohol/tobak och narkotika. Även i Alingsås verkar så vara fallet. När frågeställningarna har varit ”vet någon som kan sälja narkotika”, ”har blivit erbjuden narkotika” och ”har använt narkotika” är det en stor skillnad mellan den som samtidigt har en vana av alkohol- och tobak och den som inte har. Bland de som inte druckit alkohol är det exempelvis bara åtta procent som känner till någon som säljer narkotika, att jämföra med 45 procent för den som någon gång druckit alkohol.

– Det är en viktig sak. För nästan varje föräldramöte vi har undrar någon förälder om det inte är bättre att de röker eller dricker – eftersom de annars kanske testar cannabis eller droger istället. Men både mätningarna och erfarenheten visar istället att i princip alla högstadielever som testar eller provar cannabis, spice eller annan narkotika dessförinnan debuterat på alkohol/tobak. Men har man aldrig rökt eller druckit verkar tanken på droger eller annat vara så gott som obefintlig.

Det finns fortfarande en del kvar att analysera,men med de positiva indikationerna som hittills visat sig tror Fransson på att de ska kunna lyckas med att minska framtida alkohol, tobaks- och narkotikaproblem för många alingsåsare.Det är målet och skulle vara en oerhörd vinst för Alingsås kommun.