Skolverket har tilldelat Alströmergymnasiet utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”, som är en utmärkelse för skolor som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling. Med hållbar utveckling avses en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

– För oss handlar det om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen och att göra eleverna delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden, berättar Anneli Schwartz, chef för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.

Skolverket skriver i sin motivering att Alströmergymnasiet följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling, vilka bland annat är mångfald av pedagogiska metoder, delaktighet och inflytande från eleverna och ämnesövergripande samarbeten.

Varför är det då viktigt att som skola arbeta med hållbar utveckling?

– Att skapa handlingskraftiga elever som är medvetna och utrustade med färdigheter som kan påverka utvecklingen både i sin närmiljö och samhället i stort är en oerhört angelägen fråga, säger Schwartz.

Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas efter en förnyad ansökan.