Jordbruksverket har gjort en kartläggning av fritidsfisket i Sverige och rankat 231 kommuners arbete under 2014. I rankingen får Umeå kommun den högsta placeringen och blir därmed årets fritidsfiskekommun 2015.

– Rankingen är sammanställt utifrån en enkätundersökning som CMA research har gjort på uppdrag av Jordbruksverket. Enkäten har undersökt hur olika kommuner jobbar med att förbättra förutsättningarna för fritidsfiske i kategorierna organisation, kunskapsförsörjning, tillgänglighet, intresse och fisketurism.

Umeå fick högst poäng och det uppmärksammar vi genom att utnämna Umeå kommun till årets fritidsfiskekommun 2015, säger Magnus Andersson, fiskerisamordnare på Jordbruksverket.

– Av 290 kommuner var det 231 som besvarade enkäten om vilka förbättringar som de genomfört för att främja fritidsfisket under 2014. I undersökningen har kommunerna fått svara på hur de arbetar med olika fritidsfiskefrågor. Utifrån deras svar har sedan deras arbete poängsatts. Umeå fick högst totalpoäng då man arbetat på många olika fronter. Enkätsvaren visar att Umeå kommun tagit ett större helhetsgrepp i arbetet jämfört med andra kommuner.

Vi ser en stor potential i det arbete som kommunerna gör. Det kan på olika sätt kopplas till den nationella strategin för fritidsfiske och fisketurism som vi har tagit fram, säger Magnus Andersson.