Den första mätningen av hastigheter på kommunala vägar i tätort genomfördes 2012 och under 2015 gjordes den tredje uppföljande mätningen. För att nå riksdagens mål om en halvering av antalet dödade i vägtrafiken från 2007 till 2020 måste i första hand hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning förbättras. 2020 behöver 80 procent av all trafik hålla hastigheten.

– Vad vi kan se i den här mätningen är att det inte skett några signifikanta förändringar jämfört med 2014, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Totalt var det 64 procent av den studerade trafiken som höll hastighetsgränsen. Sämst var efterlevnaden på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim, där mindre än hälften, närmare bestämt 44 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim höll 66 procent hastigheten. På gator med 60 km/tim var det 75 procent och på 70 km/tim var det 72 procent som höll hastighetsgränsen. Mätningarna genomfördes av NTF under september månad i 23 olika orter i Sverige på det kommunala huvudvägnätet med hastighetsgränser mellan 40 km/tim och 70 km/tim.

– Hur länge ska vi nöja oss med att konstatera att folk kör för fort och att för många dödas och skadas i våra tätorter? Om vi ska halvera antalet dödade i vägtrafiken till 2020 måste hastighetsefterlevnaden bli mycket bättre – och det börjar bli bråttom, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

Trafikmiljöutformningen i tätort är viktig om man vill få ner hastigheterna och skapa förståelse bland trafikanter för hastighetsbegränsningen men eftersom det är bara är fyra år kvar till 2020 och ombyggnationer oftast tar tid behövs det även åtgärder som kan påverka hastigheten med början redan idag.

Vad NTF anser behöver göras nu…

Polisen måste genomföra mycket fler hastighetskontroller i tätort. Om det inte går av resursskäl är fler hastighetskameror i tätort ett alternativ.

Vi måste våga premiera nya verktyg. Vi har börjar se ett nytänkande inom försäkringsbranschen där man med belönande system vill påverka hastighet och aggressivitet i trafiken eftersom man vet att en lugnare trafik ger färre olyckor.

För att ändra fordonsförarnas attityder och beteende krävs det krafttag under kommande år. Vi måste helt enkelt få människor att förstå vilka risker man utsätter sig själv och andra för när man kör fortare än vad skylten tillåter.