Sverige

  • Foto: Gustaf Lundberg

En majoritet av kommunerna samverkar med frivilligorganisationer i krisberedskapssyfte

Svenska Röda Korset släpper i dag antologin ”Tillsammans i krisen” om framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar. Antologin innehåller flera spaningar kring vilken roll frivilliga kan spela när det oväntade och oönskade sker. I antologin medverkar, utöver företrädare från Svenska Röda Korset, även Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Misse Wester, forskare vid Lunds universitet, och andra företrädare för frivilligorganisationer, myndigheter, universitet och näringsliv.

Utredningen om skogsbränderna 2018 (SOU 2019:7) slår fast att frivilliga bidrog med”omfattande och ovärderligt stöd till räddningsinsatserna” men att räddningstjänsternas, kommunernas och andra offentliga aktörers förmåga att samverka med frivilligorganisationer behöver förbättras. Röda Korset har under våren skickat ut en enkät där samtliga Sveriges kommuner tillfrågats om samverkan med frivilligorganisationer i krisberedskapssyfte. Sammantaget visar enkäten att en majoritet av kommunerna på olika sätt samverkar med frivilliga men att det ser olika ut i olika delar av landet.

– Skogsbränderna sommaren 2018 ställde nya krav på krisberedskap i Sverige. Det fanns också ett stort intresse från allmänheten att delta i släckningsarbetet. I år har vi redan sett vinterstormar och stora gräsbränder där rödakorsvolontärer bistått räddningstjänst och kommuner, bland annat på Vätö efter stormen Alfrida och i Hästveda i Hässleholm under april, säger Ylva Jonsson Strömberg, krisberedskapschef på Röda Korset

Två tredjedelar av kommunerna i Röda Korsets enkät svarar ja på frågan om kommunen har erfarenhet av samverkan med civilsamhällesorganisationer i händelse av kris eller inom det civila försvaret. Enkäten visar att samverkan dock ofta är oplanerad och till största del sker i samband med faktiska händelser snarare än som del det förberedande arbetet. Många kommuner uttrycker en stark vilja att tydliggöra, förbättra och utöka samarbetet med frivilligorganisationer.

– Det är tydligt att det behövs säkerhetsställas ett gemensamt, nationellt perspektiv för hur samverkan med civilsamhällesorganisationer ska fungera. Myndigheter, kommuner och länsstyrelser behöver öppna upp än mer för samverkan med frivilligorganisationer, säger Ylva Jonsson Strömberg.

Nära nio av tio svenskar kan tänka sig att göra en insats som volontär i händelse av en allvarlig samhällskris enligt en undersökning från Novus. Röda Korset jobbar för att år 2025 ha 20 000 utbildade volontärer som kan agera i händelse av en sådan kris. Röda Korset har slutit en överenskommelse med MSB att även 2019 samordna spontanfrivilliga som vill bidra i händelse av kris eller samhällsstörning.

Nyckelsiffror från Röda Korsets enkät

62% av Sveriges kommuner svarade på Röda Korsets enkätundersökning.

88% av kommunerna svarar ja på frågan om de haft kontakt med frivilligorganisationer inom ramen för krisberedskap och/ eller civilt försvar men formerna och kvaliteten för samverkan verkar variera mycket över landet.

66% svarar ja på frågan om kommunen har erfarenhet av samverkan med civilsamhällesorganisationer i händelse av kris eller inom det civila försvaret.

82% svarar ja på frågan om kommunen planerat för att kunna samverka med/ använda sig av frivilligorganisationer i händelse av kris eller höjd beredskap.

Hur gjordes enkäten?

Tre frågor skickades ut i enkätform till säkerhets- eller beredskapssamordnare i samtliga svenska kommuner under februari månad 2019. Under perioden gick en påminnelse ut. Enkäten gav även möjlighet till fritextsvar och svaren har sedan sammanställts av Röda Korset. 178 kommuner har svarat på enkäten vilket motsvarar 61% av Sveriges 290 kommuner.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se