Det går att höja kvaliteten på utbildning genom att förena ny teknik och pedagogiska idéer med användning av öppna digitala lärresurser. Samtidigt kan man göra högre utbildning tillgänglig för fler människor i världen. Detta visar en ny doktorsavhandling av Ramón Garrote Jurado, lärare och forskare vid Högskolan i Borås.

I sin avhandling presenterar Ramón Garrote Jurado idéer om hur man kan stimulera till ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom ingenjörsutbildningar. Han har genomfört tre fallstudier på lärosäten som har ingenjörsutbildning i Borås, Kuba, Guatemala och Peru.

– Samtidigt som ny teknik skapar nya möjligheter för lärande, kräver de också betydande förändringar inom pedagogiken för att komma till sin rätt, därför är arbetsmetoder som förenar ny teknik och pedagogiska idéer samt kunskap om hur studenter lär sig en nyckel till att utveckla, erbjuda och locka människor till högre utbildning, säger Ramón Garrote Jurado.

Ökad tillgänglighet till kursmaterial

Erfarenheterna från Borås i samband med brist på datorer och internet vid lärosätena i de latinamerikanska länderna, ledde till att Ramón Garrote Jurado utvecklade metoden ”LiveUSB mediated education”, LUME, då Högskolan i Borås fick ett uppdrag att ge en kurs om lärplattformar till lärare inom ingenjörsutbildningar. LUME-metoden innebär att allt kursmaterial och mjukvara samlas på ett USB-minne som sedan kan kopieras och delas ut till alla kursdeltagare.

Tonvikten under kursens gång låg på kollaborativt lärande, vilket bidrog till att deltagarna, som i det här fallet var lärare, fick en positiv inställning till användning av IKT, till kollaborativa undervisningsmetoder och till öppna digitala lärresurser i sin egen undervisning.

– Min forskning visar att lärarnas motivation är avgörande för att tillgänglig teknik ska komma till användning på ett bra sätt. Moderna datorprogram kräver i regel inte specialkunskaper för att användas. LUME-metoden tillsammans med öppna digitala lärresurser erbjuder ett effektivt verktyg för att sprida arbetssätt som aktiverar både lärare och studenter och till att utnyttja öppna digitala lärresurser för att göra utbildning tillgänglig för alla, säger han.