Idag fick förvaltningschefen för Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, i uppdrag av sjukhusstyrelsen att göra en fördjupad utredning om utvecklingen av SÄS Skene till specialistsjukhus. Inriktningen är att behålla all öppenvård som bedrivs i Skene idag, att skapa en medicinsk vårdenhet samt utökad dagkirurgisk verksamhet inom ortopedi och kirurgi samt utökad närsjukvårdssamverkan med kommun och primärvård.

– Södra Älvsborgs Sjukhus Skene har en mycket viktigt roll i Sjuhäradsområdet och för sjukhusgruppen. Därför vill GrönBlå Samverkan satsa på att utveckla verksamheten i Skene som ett specialistsjukhus, säger Göran Larsson (MP), ordförande i sjukhusstyrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

-Det känns väldigt bra att kunna satsa på att möta Marks och Svenljungas invånares behov av öppenvård och närsjukvård. Dessutom utreder vi möjligheten till en utökad närsjukvårdssamverkan med kommunerna och primärvården. Det understryker vår syn på vikten av SÄS Skene inom Södra Älvsborgs Sjukhus.

Detta ligger i linje med Västra Götalandsregionens system för närsjukvård där det ingår att skapa centrum som ska omfatta bl a specialistmottagningar, operationsverksamhet samt vårdplatser.

– Vi är mycket positiva till att SÄS tar ett grepp om verksamheten kopplat till en helhetssyn på vården och på vårdsamverkan, säger Christina Brandt (M), ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Detta är ett glädjande besked för Mark- och Svenljungaborna då det skapar förutsättningar för närsjukvård samtidigt som det ger en grund för en utveckling av sjukhuset till ett specialistsjukhus med fokus på dagkirurgi för invånare i hela Västra Götaland, säger Cecilia Andersson (C), ledamot av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Fakta kring den fördjupade utredningen

Följande förslag kommer att utredas djupare:

1. Behålla all den öppenvård som bedrivs i dag på Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.

2. Samla all slutenvård på SÄS Skene till en vårdenhet med vårdinnehåll motsvarande närsjukvård för invånarna från Mark och Svenljunga. På samma avdelning bedriva planerad sjudygnsvård för de patienter som genomgår planerad kirurgi inom ortopedi,

kirurgi och urologi där patienter kommer från hela upptagningsområdet.

3. För att skapa möjlighet för ett samlat vårdinnehåll med närsjukvård för invånarna från Mark och Svenljunga och planerad kirurgi/ortopedi/urologi behöver patientgruppen med stroke eftervård flyttas till SÄS Borås. Enligt evidensbaserad strokevård bör dessa patienter vårdas på en specialiserad stroke-enhet med sammanhållen vårdkedja med den akuta strokevården. Därmed kommer patienter med behov av stroke eftervård inom hela SÄS upptagningsområde gagnas av denna förändring.

4. Utökning till 7-dygnsvård för planerad kirurgi och ortopedi vilket möjliggör ökad

produktion som en möjlighet för regional produktionsstyrning.

5. Utreda möjligheten till utökad dagkirurgisk vård för ortopedi och kirurgi i Skene.

6. Utreda möjligheten till utökad närsjukvårdssamverkan med kommun och primärvård i Mark och Svenljunga (Västra Skaraborgsmodellen).

Vårdinnehåll anpassat till närsjukvård för lokalbefolkning skulle innebära:

  • palliativ vård,
  • vård av de mest sjuka äldre,
  • medicinsk eftervård efter akut vård på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås,
  • vård av medicinskt färdigbehandlade patienter i behov av vårdplanering och
  • samverkan med kommun/primärvård i Mark och Svenljunga,
  • geriatrik,
  • geriatrisk ortopedi eftervård/mobilisering, och
  • utreda möjligheten till utökad öppen retur för att trygga närsjukvårdsbehovet