Visionsskiss: Richard Mattsson, stadsarkitekt

För att möta upp den planerade järnvägen mellan Göteborg och Borås har staden nu skapat gemensam målbild för stadsutvecklingen längs spåren och i stationsområdet. Strukturskisser är ett sätt att arbeta med målbildsdriven stadsutveckling, där vi har fokus på våra gemensamma platser – livet mellan husen.

Översiktsplanen pekar ut inriktningen för hur Borås ska utvecklas på ett övergripande plan. Strukturskisser är ett sätt att konkretisera hur arbetet kan förverkligas och hur staden kan fortsätta växa. Under de senaste åren har två nya strukturskisser arbetats fram, Västra centrum och Sydväst. I förra veckan antogs de båda.

Målet med strukturskiss Västra centrum och Sydväst är att den nya järnvägen inte ska bli en barriär genom staden. Vi vill skapa fler sätt att ta sig över och under järnvägen och binda samman staden, så att det blir så bra som möjligt för boråsarna, säger stadsarkitekt Richard Mattsson.

  Strukturskiss Västra Centrum

  Genom nya broar och bättre användning av mark som idag är parkering, föreslås Norrby och centrum bindas samman. En mer sammanhållen blandstad kan skapas genom att Norrbyleden flyttas till Magasinsgatan. Strukturskissen möjliggör för att Krokshallsberget aktiveras som en del av ett levande stationsområde och Viskans parks sträckning säkerställs genom området.

  Strukturskiss Sydväst

  De sydvästra delarna av staden som omfattar Regementet, Lusharpan och västra Göta föreslås knytas närmare centrum. Genom att ta vara på områdets stationsnära läge och outnyttjade ytor vill vi bygga ihop staden och på sikt skapa en sammanhängande stadsväv från Regementet till centrum. Strukturskissen skapar också möjlighet för Borås att få en tydligare entré för de som reser med tåg från Göteborg.

  Så har arbetet gått till

  Dialogen med näringsliv och boråsare har varit en bärande del i arbetet med att ta fram strukturskisserna. Genom att använda en samskapande metod har de samhällsbyggande nämnderna och bolagen tillsammans sammanställd och utvecklat en vision för respektive områdes framtid.

  Arbetsformen med strukturskisser skapar en samsyn över förvaltnings- och nämndgränser. Förutom Kommunstyrelsen är det sex nämnder och tre kommunala bolag som arbetar tillsammans med näringsliv, akademi och allmänhet, berättar Morgan Hjalmarsson (L), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

  Boråsare har kunnat tycka till och föra dialog med kommunen under arbetets gång. Detta genom bland annat digitala enkäter, workshops med högstadieklasser på Kunskapsskolan och samrådsmöten (däribland en välbesök stadsvandring på och runt Krokshallsberget). Staden arbetar vidare med att förverkliga strukturskissens målbilder genom projektet Stadsutveckling i järnvägsstråket.

  Strukturskisserna pekar ut vår gemensamma riktning in i framtiden. Vi vill att den nya järnvägen ska bli en del av ett växande och sammanhållet Borås, förklarar Kerstin Hermansson (C), kommunalråd i Borås Stad.