Södra Älvsborgs Sjukhus Skene har en mycket viktigt roll i Sjuhäradsområdet och för sjukhusgruppen. Idag beslutar därför SÄS styrelse att satsa på att utveckla verksamheten i Skene som ett specialistsjukhus.

GrönBlå Samverkan vill med detta beslut understryka vikten av sjukhusets framtida roll i Sjuhäradsområdets sjukvård. Detta skapar goda förutsättningar för närsjukvård till ett utökat område, som förutom Markborna även kommer omfatta Tranemo- och Svenljungaborna. Beslutet bygger på en lång rad föreslagna åtgärder som kan sammanfattas med att all öppenvård som bedrivs i Skene idag bibehålls, skapande av en medicinsk vårdenhet samt utökad dagkirurgisk verksamhet inom ortopedi och kirurgi. Dessutom utökas närsjukvårdssamverkan med kommun och primärvård.

– GrönBlå Samverkan visar nu tydligt att vi satsar på SÄS Skene och att utveckla verksamheten som ett specialistsjukhus, säger Göran Larsson (MP), ordförande i sjukhusstyrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. SÄS Skene spelar en viktig roll i Sjuhäradsområdet och för sjukhusgruppen. Det passar också väl in i Västra Götalandsregionens strategi för närsjukvård, vilket ger en stabil grund för framtiden.

I Västra Götalandsregionens system för närsjukvård ingår det att skapa centrum som ska omfatta bl a specialistmottagningar, operationsverksamhet samt vårdplatser. En inriktning helt i linje med Göran Stiernstedts nationella utredning av vården som just pekar på att mer öppenvård ska ut från akutsjukhusen för att komma närmare invånarna.

– Jag ser det som mycket positivt att SÄS utvecklar och satsar på specialistsjukvård i Skene och att man lokalt och nära invånarna även utvecklar öppenvården, säger Christina Brandt (M), ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi i den GrönBlå majoriteten i Västra Götalandsregionen är mycket positiva till att SÄS tar ett grepp om verksamheten kopplat till en helhetssyn på vården och vårdsamverkan. GrönBlå Samverkan vill skapa ett närsjukvårdssystem som förbättrar tillgängligheten till specialistsjukvård, säger Cecilia Andersson (C), ledamot av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Fakta kring beslutet

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för utveckling av öppenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att hos ägarutskottet hemställa om sänkt hyra för att möjliggöra att vuxenpsykiatrisk mottagning i Mark ska kunna flytta in i byggnaden, Skene lasarett.

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för slutenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att samla slutenvården i Skene vid en vårdavdelning.

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att ansöka om inrättande av ett närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag när det gäller utökad operationskapacitet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att översända förslaget till regionstyrelsen.

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till förändring av Västra Götalandsregionens avtal med Marks Kommun och Svenljunga kommun gällande Samrehab samt översända beslutet till södra hälso- och sjukvårdsnämnden för fortsatt handläggning, dialog och beslut.

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att i samverkan med berörda kommuner utreda och lämna förslag när det gäller nyttjande av en tomställd avdelning vid Skene lasarett för hospice, korttidsplatser eller anhörighotell.

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att utreda och lämna förslag till ett pilotprojekt rörande sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, Samrehabsnämnden och Marks kommun.

* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att genomföra i ärendet föreslagna förändringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och skriftligt rapportera hur genomförandet fortlöper i juni 2016, december 2016 och juni 2017.