Utbyggnaden av E20 genom Alingsås skjuts upp för att kunna hitta en lösning som är bra för både Alingsås och de långväga resorna och transporterna på E20. Nu prövas projektet istället i planrevideringen för 2018-2029.

Alingsås kommun och Trafikverket har i ungefär ett år samtalat om kommunens utvecklingsplaner och hur de förhåller sig till genomfarten. Målet har varit att hitta en lösning som passar bägge parter och stämmer med såväl den nationella planen för transportsystemet, som för de lokala behoven.

– I dagsläget, menar både kommunen och Trafikverket, finns det för lite medel avsatta i den nuvarande planen för att påbörja bygget av den planerade lösningen med fyra trafikplatser genom staden. Parterna har därför kommit överens om att skjuta upp byggstarten för att istället pröva saken i den kommande planrevideringen för 2018-2029 – där man ska jämföra den samhällsekonomiska nyttan med den beräknade kostnaden för en ny genomfart.

Trafikverket konstaterar i samband med detta att en rimlig kostnad för att få en bra lösning för E20 skulle landa på cirka 1,2 till 1,3 miljarder kronor. Alltså en markant höjning av medel jämfört med de runt 850 miljoner kronor som är avsatta i den nationella transportplan som gäller nu.

– Det viktiga är att vi nu har samsyn med Trafikverket om funktionalitet och utbyggnation. För kommunens del kommer vi fortsätta att utveckla planprogram och hitta trafiklösningar som gynnar både framkomlighet och en hållbar stadsutveckling, menar Joakim Järrebring, socialdemokratiskt kommunalråd i Alingsås.

Moderate oppositionsrådet Daniel Filipsson är inne på samma linje. Med den begränsade budget som Trafikverket haft har vi inte kunnat nå en bra lösning. Då är det bättre att avvakta tills dess vi har en finansiering som möjliggör det vi gemensamt vill uppnå, menar han.

– E20 kommer att förbättras också utanför Alingsås, men de etapperna berörs inte av beslutet att skjuta på frågan om genomfart.
Vi har en stor och viktig uppgift framför oss i och med att vi har fått i uppdrag att göra E20 mötesfri hela vägen mellan Göteborg och Örebro. Övriga etapper berörs inte av diskussionen om en ny genomfart i Alingsås, säger Håkan Wennerström, regional direktör vid Trafikverket.

Skälen för att bygga om E20 genom Alingsås är att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter, öka trafiksäkerheten och minska bullret. En ombyggnad ska också passa ihop med kommunens framtida exploatering. Planerna omfattar sträckan Hedvigsberg-Kristineholm.