Stampens kvarn har ett högt lokalhistoriskt värde och är mycket betydelsefull. Kvarnen bidrar i stor utsträckning till förståelsen för Alingsås stads industriella utveckling och blir nu byggnadsminne.

Stampens kvarn har höga industrihistoriska värden, och den historiska utvecklingen går att följa i byggnaden. Det finns också dokument från mitten av 1700-talet som berättar om den mer primitiva kvarnen. Stampens kvarn bidrar med kunskap, via 1800-talets tekniska revolution fram tills att kvarnen slutligen lades ned 1976. Anledningen till att kvarnen lades ner var rationaliseringen inom jordbruket.

– Kvarnen är i synnerligen gott skick och har en komplett och representativ maskinutrustning med ett stort teknikhistoriskt värde, säger Eivind Claesson, antikvarie. Ur ett regionalt perspektiv har Stampens kvarn mycket höga kulturhistoriska värden, inte minst på grund av sin intakta maskinutrustning.

Länsstyrelsen bedömer att Stampens kvarn har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och har därför beslutat om att den ska bli byggnadsminne.

Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen, där god bebyggd miljö är ett av målen.