Säkerhetspolischef Anders Thornberg har beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala där nivå fem är högsta hotnivån.

 Beslutet baserades på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som ansvarar för att ta fram hotbildsbedömningar för Sverige och svenska intressen utomlands.

Den strategiska hotbedömningen vilar dels på vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling. Den väger också in händelser och skeenden i omvärlden som kan driva på eller minska avsikten eller förmågan att utföra attentat mot Sverige. Hotnivån bedöms löpande och kan komma att förändras.

Operativa skäl och arbetet
Ett av skälen till höjningen är att Säkerhetspolisen har tagit emot konkret information och gjort bedömningen att vi måste agera inom ramen för vårt kontraterrorarbete. Just nu är det fullt fokus på det operativa arbetet. Chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning gällande förberedelse till terroristbrott. Förundersökningssekretess råder.

Säkerhetspolisen har vidtagit en rad egna operativa åtgärder och vi fokuserar nu på det arbetet. Vi kan inte berätta om detaljer kring detta eftersom vi inte avslöjar detaljer kring enskilda personer eller vårt operativa arbete.

Vi har ett direkt samarbete med Polismyndighetens Nationella Operativa Avdelning och hänvisar till Polisen för information om polisiära åtgärder. Polisen har gjort bedömningen att allmänheten tills vidare inte påverkas av de polisiära åtgärderna.

Strategiska skäl till höjningen
ISIL har sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. Enstaka individer kan möjligen komma att inspireras av genomförda attentat.

Sverige har ett stort antal personer som återvänt efter att ha deltagit i strid i Syrien och Irak. Ytterligare fler finns på plats och kan återvända till Sverige.

Säkerhetspolisen kommer att kalla till en presskonferens ikväll kl. 18.00 på huvudkontoret .

Information om hotnivåskalan

1. Inget hot.

2. Lågt hot.

3. Förhöjt hot.

4. Högt hot.

5. Mycket högt.

Källa: Säkerhetspolisen / SÄPO