Förhöjda halter av bly och zink har påträffats i vattendrag 100 meter från den nedlagda Lyckedeponin i Västra Bodarna. Nu kommer kommunen att utöka undersökningarna för att hitta källan. Men den som på något sätt kommit i kontakt med Trollsjöns vatten får lugnande besked redan nu.

Lyckedeponin i Västra Bodarna slutade vara avfallsdeponi redan för 35 år sedan. Tack vare anmälningar från allmänheten finns det ett kontrollprogram sedan två år. Även om inga alarmerande värden har uppmätts på den plats där deponin faktiskt låg, har förhöjda halter av bly och zink nu påträffats i ett vattendrag 100 meter därifrån. Vi tar det på allvar och har föreslagit för miljöskyddskontoret att tester görs så snart som möjligt för att kunna hitta källan till varför halterna har höjts något, säger miljöingenjör Anna Hansson.

Samtidigt påpekar hon att det inte finns anledning till oro för den som redan nu varit i kontakt med vattnet. Miljömedicinska centrum kommer göra en miljömedicinsk bedömning av hälsoriskerna för personer som fiskar i eller på annat sätt använder Trollsjöns vatten. Men de beskeden jag fått av dem redan nu är att halterna i bäcken inte är värre än att den som har tagit nån klunk inte behöver vara orolig, menar Anna Hansson.

Ett problem vid platsen är att personer otillåtet fortsatt att använda deponin som en avstjälpningsplats för gammalt skräp, varav en del potentiellt miljöfarligt. Vi vet ju inte om det är något av det som slängts efter det att deponin lades ner som nu påverkar. Hur som helst är det en situation vi inte vill ha här, säger miljöingenjör Anna Hansson och berättar att samhällsbyggnadskontoret förutom en skyndsam utredning av föroreningarna, även presenterat en handlingsplan rörande Lyckedeponin för miljöskyddskontoret.

Där föreslås bland annat att rutiner tas fram för att ingen olovligt ska bygga, gräva eller deponera på platsen. Och att det utreds vilka möjligheter kommunen har att stänga av den samfällda vägen som leder fram till gamla deponin – allt för att förhindra framtida problem med den otillåtna dumpningen.

Oroade närboende är välkomna att kontakta samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Bakgrund: 
Samhällsbyggnadsnämnden har efter anmälningar från allmänheten blivit förelagda att utföra kontroller på före detta Lyckedeponin på kommunens fastighet.
Lyckedeponin var i drift åren 1956-1973. Deponin tog emot främst kommunalt hushållsavfall, men i samband med en tågolycka i Västra Bodarna 1966 mottogs även oljebemängda massor.
Deponin sluttäcktes och besiktigades 1981.