Expressen/Demoskops väljarbarometer för november visar på en stabilitet i väljaropinionen som står i skarp kontrast till den turbulenta inrikespolitiska händelseutvecklingen. Mellan blocken råder ett fortsatt jämnt läge. För de rödgröna regeringspartierna samt Vänsterpartiet noteras för andra månaden en smärre uppgång (39,7, +0,9). Samtidigt backar allianspartierna obetydligt (37,9, –0,2), vilket innebär en liten övervikt för de rödgröna partierna med 1,8 procentenheter.

På den rödgröna sidan syns en viss uppgång för Socialdemokraterna till 26,7 procent (+1,5). Även Miljöpartiet noterar en liten uppgång (7,2, +0,5) vilket är årets högsta resultat för partiet. Vänsterpartiet backar däremot till 5,8 procent, en nedgång ( –1,2) från förra månadens årshögsta notering.

Bland allianspartierna fortsätter nedgångstrenden för Moderaterna (22,1, –0,2), som nu får sitt lägsta resultat sedan riksdagsvalet. Medan de månadsvisa förändringarna är mer osäkra är däremot nedgången sedan juni statistiskt säkerställd. En av faktorerna ser ut att vara en försvagning bland yngre väljare. Migrationsfrågan är i dag framträdande, och partiets skärpta hållning kan tänkas spela in här, där yngre väljare tenderar att ha en mer migrationspositiv attityd. Samtidigt ser eventuella opinionsvinster på en sådan kursändring ut att än så länge ha uteblivit. De förluster som partiet tidigare gjort bland äldre väljare har inte reverserats. Folkpartiet noterar en viss ökning efter förra månadens nedgång (5,4, +0,7) och ligger därmed kvar kring den nivå som partiet rört sig sedan valet. Kristdemokraterna ligger kvar på oförändrade 3,5 procent (+/- 0), medan Centerpartiet backar något (6,9, –0,7).

För Sverigedemokraterna syns en viss nedgång till 18,9 procent (–0,6) vilket innebär att uppgången för närvarande ser ut att ha planat ut vid en platå omkring 19-procentsnivån. Det är för tidigt att tala om ett trendbrott, även tidigare har liknande platåer funnits i partiets opinionsutveckling. Samtidigt skulle man förvänta sig att Sverigedemokraterna skulle gynnas opinionsmässigt av att migrationsfrågans problematik nu helt dominerar dagordningen. Feministiskt initiativ noterar en smärre nedgång (2,2, –0,4). Andelen osäkra uppgår till 12,8 procent (–0,2).

– Stabiliteten i opinionen står i bjärt kontrast till den ovanligt stora dramatiken i inrikespolitiken som samtidigt pågår. Det råder ingen brist på stora händelser som mycket väl skulle ha kunnat sätta väljarna i rörelse – inte minst migrationskrisen, migrationsuppgörelsen och Decemberöverenskommelsens fall. Men än så länge verkar det här inte sätta några ordentliga avtryck.

– För Sverigedemokraternas del kan utplaningen i opinionen tolkas som något av ett misslyckande. Visserligen har uppgången sedan lång tid varit remarkabel, men att den planar ut just nu när deras kärnfråga toppar dagordningen är intressant. En tolkning är att regeringen och övriga partier i någon mån börjar visa handlingsvilja nu. Migrationsuppgörelsen föll väl ut hos väljarna och det har kommit signaler om att det kan bli en fortsättning. Möjligen är SD inte längre frågans politiska centralpunkt på det sätt som de varit tidigare.

– Moderaternas fortsatta nedgång illustrerar ett dilemma som även fler partier står inför. När väljarna är splittrade i den svåra migrationsfrågan riskerar man att stöta sig med olika grupper nästan hur man än agerar i frågan. Sverigedemokraterna har tidigare vuxit bland äldre väljare. Men om partierna skärper sin migrationspolitik löper de risken att tappa yngre, mer migrationspositiva grupper i andra änden.

Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 27 oktober – 4 november 2015.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, utbildning, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Inga statistiskt säkerställda förändringar i förhållande till förra månaden.