I dag lämnar Borås Stad sitt svar på Trafikverkets utredning om Götalandsbanan, sträckan Bollebygd-Borås. Borås Stad förordar en station under centrala Borås, det är bara detta alternativ som uppfyller kommunens kriterier om ett centralt stationsläge och begränsade ingrepp i staden.

Trafikverkets samrådshandling för val av lokalisering för sträckan Bollebygd-Borås innehåller sju alternativa korridorer och stationslägen. Borås Stad har noga granskat och analyserat de olika alternativen och lämnar nu sina synpunkter på utredningen utifrån stadens perspektiv.

– Det är mest fördelaktigt för Borås med en central station och med en sträckning som ger så få ingrepp i staden som möjligt. Därför förordar vi den röda korridoren med en tunnel under staden och en underjordisk station i centrala Borås. Vi har en bra kommunikation med Trafikverket och utgår från att stadens yttrande har avgörande betydelse, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Trafikverkets utredning är den röda korridoren dyrare än de andra. För Borås Stad innebär dock de andra alternativen betydligt högre kostnader eftersom det då krävs stora ombyggnader av staden.

I andra hand kan Borås Stad tänka sig en modifiering av den gula korridoren som utgår från det nuvarande stationsläget. I sitt svar uppmanar Borås Stad Trafikverket att utreda en station vid den nuvarande centralstationen, utan att skapa barriärer vid högskoleområdet.

– Stationsläget som vi har i dag är bra. Men den gula korridor som Trafikverket redovisar innebär en allt för stor barriär genom högskoleområdet. Om det går att hitta en lösning utan att få effekter på stadsmiljön vore det bra och därför vill vi att Trafikverket ska studera detta alternativ djupare, säger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

I tredje hand kan den rosa korridoren med en station vid Lusharpan med korridor söder om S:t Birgitta griftegård vara en acceptabel lösning, men inte om sträckningen går parallellt med riksväg 40. Trafikverkets övriga fem alternativ avfärdar Borås Stad helt.

– Det är otänkbara alternativ för Borås. De ger stora ingrepp och negativ påverkan på staden och dess utveckling, kommenterar Ulf Olsson.

Under arbetets gång med lokaliseringsutredningen har Borås Stad och Trafikverket haft en nära dialog. Det är Trafikverket som slutligen beslutar om sträckningen.