Barn och ungas språkutveckling har stor betydelse för deras skolarbete. För att alla elever ska kunna lyckas med sin skolgång på ett så bra sätt som möjligt är utbildning i svenska språket en viktig del. I grundskolan läser elever antingen svenska eller svenska som andraspråk. För att öka andelen lärare som är behöriga inom ämnet svenska som andraspråk ges nu drygt 65 lärare möjlighet att läsa en kurs inom ämnet. Det är en satsning som genomförs i samarbete med Skolverket.

– Vår uppgift inom skolan är att skapa förutsättningar för alla våra elever att lyckas. Vi har ungefär en tredjedel elever som har annat modersmål än svenska. För dem är ämnet svenska som andraspråk en viktig del för att lyckas med sin övriga utbildning. Skolverket har erbjudit oss en möjlighet att genomföra riktade insatser inom området och vi kommer nu kunna öka andelen lärare med denna behörighet, säger Ulf Karlsson, chef på Grundskoleförvaltningen.

För att skapa förutsättningar för alla elever att tillgodogöra sig sin skolgång spelar språkutvecklingen en stor roll. Elevernas kunskaper inom svenska språket är grundläggande för hur de ska lyckas med hela sin utbildning. De elever som inte har svenska som modersmål har rätt att undervisas i Svenska som andraspråk.

I samverkan med Skolverket genomförs flera riktade insatser för att öka måluppfyllelsen hos nyanlända och flerspråkiga elever. I arbetet har det tagits fram en specialbeställd behörighetsgivande kurs för lärare som vill öka sin behörighet i svenska som andraspråk. Kursen ges av Stockholms universitet. Och intresset för att gå kursen har varit stort hos både lärare och rektorer.

– Genom den här kursen kommer vi kunna utbilda och ge fler lärare behörighet inom ämnet. Det tror vi ger större likvärdighet på våra skolor, säger Annika Stenberg och Susanna Stamenova Ekelund, verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen.