Tågresor mellan Borås och Göteborg ska ta högst 35 minuter när höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan står klar. Ett centralt stationsläge är det mest fördelaktiga för Borås. Idag redovisar Borås politiker sina synpunkter inför den så kallade Sverigeförhandlingen. För projektet som helhet råder inga tveksamheter – Götalandsbanan är avgörande för Borås framtid. Samtidigt påpekar Borås Stad brister som måste åtgärdas i Trafikverkets underlag.

Götalandsbanan är en katalysator med stor potential att förstärka den positiva utveckling som Borås befinner sig i. Politikerna i Borås betonar att kapaciteten på Götalandsbanan måste räcka till för både den regionala trafiken och den nationella, där resenärer som kliver på i Göteborg ska vara framme i Stockholm två timmar senare med tåg som kör i 320 km i timmen.

– Det är viktigt att Götalandsbanan ger en snabb och tät regionaltrafik mellan Borås och Göteborg, även när järnvägen är fullt utbyggd. Vi menar att det bör gå minst ett tåg varje kvart i båda riktningarna och att tågresan mellan Borås och Göteborg ska ta högst 35 minuter, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Centralt stationsläge gör störst nytta
Trafikverket kommenterar i sin rapport inte var stationen i Borås kan placeras.

– Borås har störst nytta av Götalandsbanan med ett centralt stationsläge som är tillgängligt från många delar av staden. Det ger stationen en tydligt integrerande funktion. Den kan överbrygga järnvägens barriäreffekter och bidra till både stadsutveckling och hållbara transporter, säger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

Viktigt med förankring hos medborgarna
Borås menar att Trafikverkets rapport hade vunnit på att tas fram under mindre tidspress, men ser mycket positivt på att de kommande förhandlingarna ska räta ut de frågetecken som finns idag. Bland annat saknade etappen Borås-Bollebygd, som enda delsträcka, ett eget kapitel i den första rapporten.
– Götalandsbanan är ett fantastiskt projekt med enorm tillväxtpotential och vi är väldigt glada att den äntligen är på gång. Ju förr den står klar, desto bättre. Samtidigt är det viktigt att förankra Götalandsbanan hos invånarna, eftersom den innebär stora satsningar på bland annat om- och nybyggnationer och ny infrastruktur, säger Ulf Olsson (S).

Borås Stad är tveksam till Sverigeförhandlingens önskemål om att kommuner ska garantera bostadsbyggande längs Götalandsbanan och ser det som en osäker grund för medfinansiering.

Det händer härnäst
Senast den 1 oktober ska berörda kommuner ha lämnat in sina underlag och nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen, som är den förhandling som ska föras mellan stat och kommuner om medfinansiering av Götalandsbanan. Sverigeförhandlingen är en viktig del av Götalandsbanans förverkligande. Fram till årsskiftet väntas parterna komplettera underlagen. Själva förhandlingen sker 2016-2017, för att utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen ska komma med i den nationella infrastrukturplanen 2018. Sverigeförhandlingen ska bland annat ta fram förslag till principer för finansiering, utbyggnadsstrategi samt lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna.