Under snart ett år har arbetet pågått med ny entreprenadupphandling för vård- och omsorgsboendet Kvibergsgatan 17 (Byttorpsklint). Det står nu klart att Attendo Sverige AB föreslås ta över driften av boendet med 86 lägenheter. Efter en upphandling där åtta företag lämnat in anbud föreslås Attendo Sverige AB ta över driften av vård- och omsorgsboendet Kvibergsgatan 17 (Byttorpsklint). Det beslutade Stadsdelsnämnden Väster på sitt möte den 29 mars.

– Attendo tar över driften under förutsättning att inte någon överklagar tilldelningsbeslutet. Den rätten finns fram till den 14 april, eftersom det fram till dess råder en så kallad avtalsspärr. Om beslutet inte överprövas kommer nämnden att teckna avtal med Attendo, förklarar Sara Esbjörnson, projektledare för upphandlingen.

Personal och boende på Kvibergsgatan 17 kommer under dagen att få information om tilldelningsbeslutet och hur processen framåt ser ut.

Ny entreprenör på plats senast i oktober
Målet är att den nya entreprenören tar över driften av boendet senast den första oktober i år. Avtalsperioden för Attendo gäller i tre år, med möjlighet till förlängning som längst med tre år.

Så har upphandlingen gått till
Upphandlingen har skett enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). De åtta inkomna anbuden har utvärderats enligt principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, där hänsyn tas till både pris och kvalitet.

– I den här upphandlingen är det inte företaget med lägst anbudspris som vunnit upphandlingen, utan istället det företag som presenterar högst kvalitet, säger Per Carlsson (S), ordförande i Stadsdelsnämnden Väster.

Bakgrund till upphandlingen
Den första oktober 2015 tog Borås Stad tillbaka driften av vård- och omsorgsboendet Kvibergsgatan 17 efter att avtalet med den dåvarande entreprenören Vardaga Äldreomsorg AB löpte ut. Stadsdelsnämnden Väster har haft Kommunfullmäktiges uppdrag att förnya entreprenaden.