Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Insamlingsstiftelsen ”Mag-tarmfonden” för Svensk Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning, Insamlingsstiftelsen Wonsa och Insamlingsstiftelsen Våra Barn.

Insamlingsstiftelsen ”Mag-tarmfonden” för Svensk Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera svensk gastroenterologisk och hepatologisk forskning. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen eller av styrelsen vald stipendiekommitté utser.

Insamlingsstiftelsen Wonsa har till syfte att främja ökad kunskap om konsekvenserna av mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld och sexuella övergrepp i synnerhet, samt att ge eller verka för stöd och behandling för människor utsatta för mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld och sexuella övergrepp i synnerhet. Med behandling avses psykologisk och därmed jämförbar behandling.

Insamlingsstiftelsen Våra Barn har till ändamål att kunna utöka redan pågående arbete och engagemang i att hjälpa föräldralösa barn i ett barnhem i Mostar (Bosnien och Hercegovina).

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalnings­anmärkningar
Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.
2014 skänkte svenska folket 6,1 miljarder kronor till insamlingsorganisationer som har 90-konto.