SOS Alarm har initierat ett arbete med att vetenskapligt analysera och ta fram strategier för hantering av samtalsköer till nödnumret 112. Nu inleds ett forskningssamarbete mellan Mittuniversitetet och SOS Alarm.

SOS Alarm har en central roll i samhällets krisberedskap och ansvarar bland annat för nödnumret 112. Andelen skarpa 112-anrop, det vill säga samtal som kräver åtgärd, har ökat kraftigt de senaste åren och därmed svarstiderna. Några förklaringar är en ökande befolkning och en större andel äldre i befolkningen vilket innebär fler vårdärenden.

Under våren har en förstudie baserad på olika simuleringar för hantering av samtalsköer genomförts vid civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet.

– Problemet är matematiskt komplext att analysera och det krävs ytterligare analyser för att nå fram till en strategi som kan leda till kortare svarstider och ett bättre utnyttjande av resurserna, säger Leif Olsson, docent i industriell ekonomi och den som ansvarar för projektet.

SOS Alarm kommer därför att finansiera en doktorandtjänst i ett samarbetsprojekt med start i september 2015 och 2,5 år framåt. Samarbetet fördjupas genom att även omfatta Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR.

– Det fortsatta samarbetet kommer att innebära fler och mer detaljerade simuleringar och nya beräkningsmodeller för att hitta den mest optimala lösningen. Det handlar om att hitta lösningar för hur samtal slussas mellan olika kösystem, och hur samtalsköer kan ordnas med hänsyn till var samtalen kan besvaras snabbast, säger Leif Olsson.