Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren.

– Med färre asylsökande till Sverige minskar också behovet av boendeplatser, och minskningen kommer troligtvis fortsätta under hösten, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.

Framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas på flera håll. EU:s överenskommelse med Turkiet och skärpta kontrollåtgärderna av den västra Balkanrutten har varit de enskilt viktigaste faktorerna för att begränsa möjligheterna att nå Europa via Egeiska Havet. Även ID-kontroller och gränskontroller i Sverige och resten av Europa har försvårat möjligheten att söka asyl i Sverige.

Den svenska regeringens beslut om tillfälliga uppehållstillstånd innebär att regelverket under tre år kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner. Även detta kan leda till färre kommer att söka asyl i Sverige framöver.

Mot bakgrund av kontrollåtgärdernas effekter skriver FN:s flyktingorgan UNHCR kraftigt ner sin prognos för år 2016, från en miljon flyktingar och migranter förväntas nu 250 000 ta sig till EU via Turkiet.

Drivkraften att söka skydd i Sverige och Europa är dock fortsatt stark.

  • Den internationella flyktingkrisen fortsätter, även om den blir mindre påtaglig för oss här i Sverige då färre människor kommer att nå våra gränser, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.


Planerar för ett lägre scenario
Prognosen utgår ifrån ett nedre och ett övre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario Migrationsverket planerar efter. Prognosen för antalet asylsökande år 2016 skrivs ned till mellan 30 000 och 50 000, och planeringsantagandet är att 34 500 personer varav 3 000 ensamkommande barn söker asyl i Sverige under 2016.

Bedömningarna för 2017 är mer osäkra eftersom det ligger längre fram i prognosperioden. Här ligger planeringsscenariot lite högre, cirka 51 000 asylsökande till Sverige varav 4 500 ensamkommande barn.

Kostnaderna på migrationsområdet beräknas också bli något mindre än tidigare beräknat. Summan av anslagen beräknas nu till 52,6 miljarder. Den största effekten av att det nu kommer färre asylsökande kommer att märkas först i den senare delen av prognosperioden.

Minskat behov av boendeplatser
Under inledningen av 2016 har betydligt fler människor skrivits ut ur Migrationsverkets mottagningssystem, än som tillkommit. Detta har lett till ett minskat behov av boendeplatser redan under våren. Bedömningen är att behovet fortsätter minska under hösten, till skillnad mot vad som beräknades i förra prognosen.

  • Vi ser att Migrationsverkets behov av boendeplatser har förändrats och därför har vi redan nu valt att avsluta några av de upphandlingar som påbörjats. Vi har även pausat utvecklingen av modulhus tillsammans med kommuner, säger Anders Danielsson.

Det pågår nu en ny ramavtalsupphandling som omfattar samtliga upphandlade platser. Den genomförs eftersom avtalstiderna i de tidigare upphandlingarna löper ut under året. Några av de anläggningar som används i dag uppfyller inte kraven i den nya upphandlingen och kommer att behöva avvecklas. Även förtätningsplatser kan komma att avvecklas under året. Detta innebär att en del av de boende kan behöva flytta till boenden som omfattas av de nya avtalen.