Cyklisterna är idag de mest drabbade i trafiken, med flest svårt skadade av alla trafikantgrupper i Sverige. Nio av tio olyckor sker i tätbebyggt område. En särskilt utsatt grupp i storstan är försiktiga cyklister som i syfte att hålla sig borta från farlig trafik krockar med parkerad bilist som öppnar bildörren.

2008 gick cyklisterna om bilisterna som den trafikantgrupp med flest svårt skadade av alla. 2014 utgjorde de oskyddade trafikanterna, det vill säga fotgängare, cyklister, motorcyklister och mopedister 46 procent av de trafikdödade i Sverige. Mer än var tionde var cyklist.

Mellan 2007 och 2012 skadades 44 000 cyklister så allvarligt att de behövde uppsöka akutsjukhus, varav singelcyklister utgör en stor del. Under samma period omkom 153 cyklister, i snitt 26 per år.

2014 omkom 33 cyklister.

– I ett längre perspektiv har antalet dödade cyklister minskat i takt med att man byggt ut cykelbanor och separerat trafikslagen. Men de senaste årtiondet har svårt skadade cyklister legat på en ganska konstant nivå. Utbyggnaden av cykelbanor och separerande av trafikslagen sker inte i tillräcklig takt. Dessutom borde underhåll och kvalitet på existerande cykelbanor få högre prioritet, säger Irene Isaksson-Hellman, trafikforskare på If.

Försäkringsbolaget If har analyserat nära 1 300 cykelolyckor mellan cyklister och bilister, som rapporterats in till bolaget under de senaste tio åren. Studien visar att nio av tio cykelolyckor sker i tätbebyggt område, men de flesta dödsolyckor sker utanför stan där hastigheten oftast är högre.

En utsatt grupp är cyklister som cyklar mellan den trafikerade gatan och de parkerade bilarna, och av ren försiktighethåller sig nära dessa för att undvika övrig trafik. Men istället kör de rätt in i en bildörr som plötsligt öppnas.

I drygt hälften av fallen är cyklisten en kvinna, och 63 procent är äldre än 45 år. En stor majoritet av den här typen av cykelolyckor sker i Stockholm, följt av övriga storstäder.

Riktigt allvarliga olyckor av den här typen sker på branta gator, där cyklisten i hög fart rammat en bildörr som öppnats framför hen.

– Detta är en olyckstyp som sällan syns i statistiken med polisrapporterade olyckor, och inte heller blir tydlig i STRADA sjukhus då den rapporteras som singelolycka, trots att det finns en bil inblandad, säger Irene Isaksson-Hellman.

Den här typen av olyckor står för omkring fem procent av kollisioner med bil, eller var tjugonde cykelolycka, och får ofta allvarliga konsekvenser då huvudskador och frakturer på armar och ben är vanliga när cyklisten slungas över bildörren.

Om studien

Uppgifterna är hämtade från en ny studie från försäkringsbolaget If, som analyserat 1 298 cykelolyckor som inträffat 2005-2014 i Sverige. Alla typer av olyckor mellan cykel och personbil som rapporterats till If via trafikförsäkringen finns representerade. Då If försäkrar nästan var tredje bil i Sverige kan urvalet anses representativt för landet. Uppgifterna har kompletterats med statistik från STRADA Sjukhus och Trafikanalys.