Sverige

Torka – arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Torkan fortsätter och situationen är alltjämt allvarlig. Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra tillgång till vatten och foder som behövs för livsmedelsproduktionen.

Det sker ett intensivt arbete på bred front för att situationen inte ska bli värre. Fodertillgången är knapp och varje kvadratcentimeter av arealen behöver skördas. Alla som har arealer med foder, i hela landet, uppmanas att skörda dessa. Om inte för eget bruk så för andras.

– Vi lyfter på alla stenar för att se hur vi tillsammans med övriga myndigheter och branschorganisationer kan bistå i denna svåra situation. Det handlar om allt från dispenser och undantag från ordinarie regelverk till att förbereda för tidigare stödutbetalningar, säger Bengt Johnsson, på Jordbruksverket.

Råd till lantbrukare

Fundera på möjligheten att ensilera spannmålsgrödor till helsäd.
Ta tillvara på trädor och andra ytor som normalt inte används som foder.
Se till behovet i området och kom ihåg att just nu är det värt att transportera längre sträckor.
Halm går att använda som foder. Strö är också stor efterfrågan på så ta tillvara på allt som finns.
Du som har betesmark eller foder som går att skörda, kontakta LRF:s regionkontor som kan samordna behov och utbud av foder.
Var extra vaksam på brandrisken vid användandet av maskiner i skog och mark.
Exempel på åtgärder som vidtagits eller är under utredning

Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Ansökan om detta görs hos Jordbruksverket.
Det utsäde som ska användas för att så nästa vår kommer inte att räcka eftersom årets utsädesodlingar ger så lite i skörd. Därför arbetar vi på att få dispens för att kunna använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år. Under tiden görs fältbesiktningar av dessa fält eftersom alla utsädesodlingar måste besiktigas.
Utsäde av vårspannmål har beviljats förlängt saluföringsdatum för att en skörd av grönmassa ska kunna ske i höst efter en sådd under sensommaren.
Kemikalieinspektionen har, i samverkan med Jordbruksverket och Livsmedelsverket, beslutat att det nu är tillåtet att använda gräsfrö- och klöverfröodling som behandlats med växtskyddsmedel som foder. Det gäller de växtskyddsmedel som normalt har restriktioner för att användas som foder.
Jordbruksverket beslutar om undantag från kravet på att mjölkkor som vistas ute ska ha tillgång till växtmaterial som kan betas. Undantaget gäller för hela landet.
Jordbruksverket bereder sig också på att hantera ansökningar om undantag från enskilda djurhållare som inte längre har möjlighet att hålla djuren ute.
Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på de djur- och arealbaserade landsbygdsstöden från 75 % till 85 %.
Förberedande arbete pågår för att se hur det nationella stödet, som regeringen har meddelat kommer att tas ur statskassan för att hjälpa lantbrukarna, ska utformas.
Distriktsveterinärernas veterinärer utbildas extra på ämnen som foderbrist och växtförgiftning för att kunna ge ännu bättre stöd till djurägare.

Stor brandrisk i skog och fält

Jordbruksverket följer utvecklingen av skogsbränderna runt om i landet. Skogsbränder kan innebära att djur måste flyttas. Följ räddningstjänstens eller polisens anvisningar vid evakuering av djur. Att flytta djuren från rök och eld är det bästa djurskyddet även om själva transporten och den tillfälliga placeringen inte är optimal. Det är bra om man kan hålla isär besättningar för att bibehålla ett gott smittskydd och för framtida identifiering av djuren.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se